Bez komentarzy

W środę 12 lipca w siedzibie Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce odbyło się spotkanie przedstawicieli władz gminy Węgierska Górka i gminy Milówka. Tematem rozmów był stan bezpieczeństwa na drodze krajowej DK1, przebiegającej przez tereny Milówki i Węgierskiej Górki.

W zebraniu wziął udział gospodarz Wójt Gminy Piotr Tyrlik.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze kwestie dotyczące stanu bezpieczeństwa DK1. W szczególny sposób podkreślono kwestie efektywności działań, bowiem by wszelkie podejmowane kroki były skuteczne, działania gminy Węgierska Górka, gminy Milówka, Starostwa Powiatowego i różnych grup mieszkańców - muszą być spójne.

„Obejście Węgierskiej Górki"

Na spotkaniu omówiono przede wszystkim sprawy związane z budową drogi ekspresowej S1. Prace nad „obejściem Węgierskiej Górki" przebiegają zgodnie z ustaleniami przyjętymi w czasie spotkania w Węgierskiej Górce, na którym gościł Marszałek Wojciech Saługa oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. O spotkaniu tym informowaliśmy TUTAJ.

Na chwilę obecną GDDKiA skierowała wniosek do wojewody o wydanie decyzji na realizację tej inwestycji i do końca września decyzja ta ma być wydana, co z kolei otworzy możliwość ogłoszenia przetargu na budowę S1. Zgodnie z pismami otrzymanymi z GDDKiA i z Ministerstwa Infrastruktury przetarg zostanie ogłoszony w III/IV kwartale bieżącego roku.

Bezpieczeństwo a ruch tranzytowy

Bezpieczeństwo mieszkańców po uruchomieniu ruchu tranzytowego na drodze DK1 przebiegającej przez Węgierska Górkę i Milówkę było kolejnym tematem spotkania. Skierowano następujące postulaty pod adresem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Starostwa Powiatowego w Żywcu:

W zakresie organizacji ruchu zdaniem zebranych stron powinno się znaleźć:

 * ograniczenie ruchu do 40 km na całym odcinku drogi Przybędza – Milówka;

  * wykluczenie transportu ładunków niebezpiecznych (paliw itp.) ze względu na parametry techniczne odcinka drogi (Przybędza – Kamesznica);

 * wprowadzenie prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego;

 * wykonanie przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej z pasami transmisyjnymi z linią bezwzględnego zatrzymania;

 * na najbardziej niebezpiecznych przejściach dla pieszych zainstalowanie sygnalizacji świetlnej z pomiarem prędkości i kamerami. Rozwiązanie to traktowane jest jako alternatywne, dużo tańsze rozwiązanie niż fotoradary lub urządzenia do odcinkowych pomiarów prędkości;

 * wykonanie dodatkowych oznakowani pionowych i poziomych przed przejściami dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli;

* wykonanie trwałych wygrodzeń barierami energochłonnymi najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg szczególnie przed obiektami użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, jak również na zawężonych fragmentach chodników.

Ponadto we wniosku znalazły się postulaty:

 * przejęcie całorocznego (letniego i zimowego) utrzymania tego odcinka drogi wraz z przylegającymi chodnikami przez GDDKiA;

* natychmiastowe przystąpienie do naprawy całkowicie zdeformowanej nawierzchni drogi (ponad 100 tzw. „progów zwalniających”). Z uwagi na wzmożony ciężki ruch samochodowy oraz zdeformowania, w trybie pilnym należy wykonać przedinwestycyjną inwentaryzację stanu technicznego budynków pod kątem ewentualnych przyszłych uszkodzeń;

 * przeprowadzenie ekspertyzy technicznej mostów na rzece Sole w ciągu ul. Zielonej w Węgierskiej Górce oraz w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Milówce;

* w trybie natychmiastowym dokonanie pomiaru natężenia ruchu, dopuszczalnego hałasu, emisji spalin i zanieczyszczeń w miejscach wskazanych przez przedstawicieli gmin Milówka i Węgierska Górka;

* zabezpieczenie w sposób kompleksowy skarpy w Przybędzy;

* dobudowa chodnika dla pieszych na odcinku od ul. Zielona Górna do ronda w Przybędzy;

* montaż fotoradarów oraz urządzeń monitorujących na niebezpiecznych odcinkach drogi;

* wprowadzenie opłaty za przejazd drogą S1 dla samochodów typu TIR;

* przebudowa rond w centrach miejscowości Milówka oraz Węgierska Górka i dostosowanie ich do odpowiednich parametrów;

* dobudowanie 3 pasa jedni na odcinku od ronda w centrum Węgierskiej Górki w kierunku Żabnicy do przejazdu kolejowego;

* rozwiązanie kwestii niebezpiecznego skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Kościuszki w Węgierskiej Górce – proponujemy sygnalizację świetlną ewentualnie wybudowanie ronda;

* wprowadzenie ograniczenia tonażowego do 7,5 t.

Ponadto pojawił się postulat o wprowadzenie do dokumentacji technicznej i przetargowej odbudowy dróg powiatowych i gminnych po zakończeniu inwestycji. W tym celu przed rozpoczęciem inwestycji należy dokonać sprawdzenia stanu technicznego tychże dróg.

Najpierw negocjacje...

Część tych postulatów została już wcześniej skierowana do GDDKIA przez gminę Węgierska Górka, a część przez gminę Milówka. Na tym etapie GDDKiA przygotowuje aneks do porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu. O szczegółach tego porozumienia pisaliśmy TUTAJ.

Postulaty, które nie znajdują odzwierciedlenia w tym porozumieniu i w przygotowywanym aneksie, zostaną omówione podczas spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach w dniach 26 - 28 lipca. Od przyjęcia chociażby częściowego tych postulatów uzależniamy nasze działania protestacyjne. Jeśli chodzi natomiast o protesty podejmowane z inicjatywy mieszkańców, nie wzbudzają one zastrzeżeń, niemniej jednak powinny być skoordynowane i tworzone w porozumieniu z gminą Węgierska Górka i gminą Milówka. I - co najbardziej istotne - przed podjęciem kroków protestacyjnych należy mieć ściśle określony cel. Na tę chwilę natomiast prowadzone są negocjacje, o których mowa wyżej. Jeśli nie przyniosą one efektu - w tym momencie gmina Węgierska Górka i Milówka podejmą działania protestacyjne.

 

Udostępnij Drukuj E-mail