Wzorem roku ubiegłego - również i w 2017 roku powiat żywiecki kontynuuje realizację zadania w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta świadczona jest w wyznaczonych punktach:

1. Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu)

2. Żywiec, ul. Ks. Pr. S. Słonki 24 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu)

3. Rajcza, ul. Parkowa 2 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy)

4. Łodygowice, Plac Wolności 4 (budynek Centrum Kultury w Łodygowicach)

5. Jeleśnia, ul. Plebańska 1 (budynek Urzędu Gminy w Jeleśni) oraz

6. Gilowice, ul. Krakowska 40 (budynek Urzędu Gminy w Gilowicach)

Komu przysługuje ten rodzaj pomocy?

a. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej składa także oświadczenie że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

b. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny;

c. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – należy przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

d. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o weteranach działań poza granicami państwa – należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

e. która nie ukończyła 26 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;

f. która ukończyła 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;

g. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – przed uzyskaniem pomocy prawnej należy złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności;

h. która jest w ciąży – należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły