W miniony wtorek 18 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego partnerstwa w ramach projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca”.

Stronę słowacką reprezentowali: Milan Gura - Burmistrz Miasta Czadca  (Primátor Mesta Čadca), Miloslav Šulgan - Kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego i Turystyki Miasta Čadca oraz Igor Husák – przedsiębiorca, natomiast stronę polską reprezentował Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki, Stanisław Kucharczyk – Wicestarosta Żywiecki, Stanisław Baczyński – Kierownik Biura Rozwoju Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji oraz Iwona Bołdyzer – Inspektor Biura Rozwoju Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji.

Współpraca partnerska będzie kontynuacją zrealizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007-2013 projektu pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” oraz realizowanego obecnie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”.

W oparciu o wspólne ustalenia Miasto Čadca zobowiązało się do występowania jako Partner Wiodący Projektu, a Powiat Żywiecki jako Partner Projektu, we wniosku o dofinansowanie zamierzenia pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca”, w szczególności obejmującego po stronie słowackiej - przebudowę dróg w części Čadca-Žarec, Čadca-Kýčerka, Čadca-Podzávoz. Po stronie polskiej - przebudowę drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Ujsoły - gr. Państwa oraz mostów: w ciągu drogi powiatowej 1439 S w km 18+088 w miejscowości Glinka i w ciągu drogi powiatowej 1447 S w km 4+924 w miejscowości Sól – Zagajka.

Szacunkowa wartość inwestycji po stronie polskiej wynosi ok. 5 mln. zł przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 % w ramach programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

„Przedsięwzięcie wpłynie na podniesienie jakości i poprawę stanu infrastruktury zintegrowanych transgranicznych połączeń komunikacyjnych Polski i Słowacji, ułatwiających dostęp regionu Kysuce, Powiatu Żywieckiego, Miasta Čadca oraz gmin: Milówka, Rajcza i Ujsoły do korytarza i węzła Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T Bałtyk – Adriatyk” – podkreślił w trakcie podpisywania listu intencyjnego Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

 

Udostępnij Drukuj E-mail