Bez komentarzy

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej w gminie Ujsoły.

W ramach Programu SMOG STOP można pozyskać dotację nie tylko na zakup samego kotła, ale również na jego montaż, niezbędne materiały do jego podłączenia i uruchomienia oraz na demontaż starego pieca. Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku.

Kto może się ubiegać o udzielenie dofinansowanie?

Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać dofinansowanie?

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę starych pieców w ramach Programu SMOG STOP jest fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła.

Do siedziby WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, w terminie od 15 do 26 maja 2017 r. ,w godzinach od 7:30 do 15:30, należy dostarczyć wniosek wraz z załącznikami:

zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).

- zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja oraz innych dokumentów przewidzianych w Regulaminie.

Regulamin wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

Co ważne WFOŚiGW nie stawia przeszkód w łączeniu z programem SMOG STOP innych form dofinansowania z odrębnych instytucji.

Poniższe tabele przedstawiają kwoty możliwe do sfinansowania:

 Źródło:  Gmina Ujsoły, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Udostępnij Drukuj E-mail