W  2018 roku Gmina Ujsoły planuje dopłaty do wymiany starych kotłów C.O. na nowoczesne, bardziej ekologiczne urządzenia grzewcze.
Wszystkie zainteresowane osoby wymianą starych pieców na nowe  proszone są o wypełnienie ankiety i złożenie jej w pok. nr 11 w Urzędzie Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, do dnia 30.11.2017r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00-15:00.

Kwota dofinansowania będzie wynosiła 50%  kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5.000zł brutto.

 Dofinansowanie może otrzymać właściciel/współwłaściciel/spadkobierca budynku, pod warunkiem złożenia oświadczeń, że:
-  budynek znajduje się w granicach gminy Ujsoły,
-  budynek posiada nadany numer porządkowy,
-  budynek posiada zainstalowany i pracujący niskosprawny kocioł nieekologiczny,
 - posiada aktualny przegląd kominiarski oraz że budynek jest zamieszkały całorocznie.


"Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i ma na celu uzyskanie informacji  co do ilości planowanych przez mieszkańców wymian kotłów. Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania lecz formą deklaracji wymiany starego kotła na nowy, przy tym poziomie dofinansowania.
W ramach programu dopuszczone do dofinansowania są jedynie piece klasy 5. Klasa pieca musi być potwierdzona certyfikatem. Konstrukcja kotła winna uniemożliwiać spalanie odpadów stałych. Nie dopuszcza się kotłów komorowych! Mieszkańcy, którzy przystąpią do programu wymiany kotłów zobowiązani będą do sporządzenia kosztorysów.
Koszty kwalifikowane możliwe do dofinansowania  stanowią: demontaż i utylizację starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji, zawór trój-/czwór-drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła i włączenia go do instalacji c.o. i c.w.u. 
Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez inwestora w celu prawidłowej realizacji programu uznaje się za niekwalifikowane." - informuje wójt Gminy Ujsoły mgr Tadeusz Piętka.  

źródło: Gmina Ujsoły

Udostępnij Drukuj E-mail