Historia lasów Nadleśnictwa Ujsoły ściśle związana jest z historią ziemi żywieckiej, noszącej w dawnych czasach miano "Państwa Żywieckiego", które w ciągu wieków często zmieniało swych właścicieli. Wśród posiadaczy byli: król Kazimierz Jagiellończyk, hrabia Piotr Komorowski, królowa Konstancja (żona Zygmunta III Wazy), Jan Wielopolski.

W roku 1838 dobra Wielopolskich kupili spokrewnieni z rodziną cesarską Habsburgowie. Powiększali oni tereny leśne, które w roku 1945 sięgały 44 tys. ha.
Habsburgowie byli ostatnimi prywatnymi właścicielami lasów. W 1945r. zostały przejęte przez Skarb Państwa i włączone w utworzone w tym samym roku Lasy Państwowe.
Z dawnych Zarządów Lasów Złatna i Ujsoły utworzono Nadleśnictwo Ujsoły, a z Zarządów Rycerka i Sól - Nadleśnictwo Rycerka.

W 1974  roku połączono dotychczasowe Nadleśnictwa Ujsoły i Rycerka tworząc Nadleśnictwo  Ujsoły w obecnych granicach.

 

Lasy Nadleśnictwa Ujsoły położone są w najatrakcyjniejszej pod względem przyrodniczym części Beskidu Żywieckiego. Od południa wcinają się na kształt półwyspu w terytorium Słowacji, obejmują trzy główne pasma górskie Beskidów: pasmo Wielkiej Raczy, pasmo Wielkiej Rycerzowej oraz pasmo Lipowskiej i Rysianki.

Pod zarządem Nadleśnictwa Ujsoły znajduje się obecnie 13,5 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy sprawują również nadzór nad 3,7 tys. ha lasów prywatnych.

Na terenie Nadleśnictwa Ujsoły przeważają siedliska lasu mieszanego górskiego z dominacją świerka (83,2%), reszta to  buk (14,4 %), jodła(1,2%), pozostałe( 1,2% ).

Średni wiek lasów na naszym terenie to 72 lata, a przeciętna zasobność przekracza 316 m3/ha.

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

15 proc. – I klasa
14 proc. – II klasa
8 proc. – III klasa
13 proc. – IV klasa
13 proc. – V klasa
37 proc. – VI klasa i starsze

Nadleśnictwo Ujsoły uczestniczy w projekcie na lata 2016- 2022 pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary. Cel główny to rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu maja za zadanie budowę, przebudowę lub odbudowę: zbiorników małej retencji i zbiorników suchych małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracanie  funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych, przebudowę  i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów), zabudowę przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny). Bezpośrednim efektem realizacji projektu ma być zretencjonowanie 400 tys. m³ wody. 

O wielkości pozyskania w każdym Nadleśnictwie drewna decyduje tzw. etat cięć określony w  planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). Spora ilość drewna w Nadleśnictwie Ujsoły pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu. Podczas sanitarnego porządkowania lasu pozyskuje się od 15 do nawet 96% (średnio na przestrzeni ostatnich 30 lat – 53 %) całkowitej masy grubizny pozyskiwanej każdego roku w nadleśnictwie.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Ujsoły trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji energii elektrycznej.

źródło: Nadleśnictwo Ujsoły

Udostępnij Drukuj E-mail