ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO – DRZEWNYCH W ŻYWCU prowadzi rekrutację uzupełniającą na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Za zgodą Starosty Powiatu Żywieckiego od 16 lutego 2018r. w Budowlance będą realizowane KKZ w dwóch kwalifikacjach:

- SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ ( 345 godzin)

- PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH ( 715 godzin).

Udział w kursie jest bezpłatny. Nabór trwa do 10 stycznia 2018 roku.

Oferta skierowana jest do osób, które chcą:

- zdobyć zawód,
- uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe,
- prowadzić własną działalność gospodarczą,
- rozwinąć własne talenty.
Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie (szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym).

Kursy odbywają się w systemie weekendowym.

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest zgłoszenie się minimum 20 kandydatów.

Wymagane dokumenty:

- kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie/oryginał do wglądu,
- wniosek o przyjęcie na kurs,
- kserokopia dowodu osobistego/ dowód osobisty do wglądu,
- dwa zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie (skierowanie na badania wydaje szkoła).
Dokumenty przyjmowane są w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2 (pokój nr 102).

Nabywane uprawnienia:

- zaświadczenie o ukończonym kursie,
- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – po zdaniu egzaminu,
- dyplom technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, pod warunkiem posiadania wykształcenia co najmniej średniego.

Informacji o kursie udziela: sekretariat ZSB-D w Żywcu, tel. 33 861 21 75 Dokumenty do pobrania tutaj

 

Udostępnij Drukuj E-mail