Bez komentarzy

Na terenie Powiatu Żywieckiego od 16 listopada 2017 r. tj. od dnia podpisania umowy trwa realizacja projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – część I.

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy powiatami bielskim, cieszyńskim, żywieckim, miastem Bielsko-Biała, miastem Cieszyn, miastem Czechowice -Dziedzice oraz Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Liderem projektu jest Powiat bielski. Wykonawcą prac geodezyjnych wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych jest konsorcjum firm:

Lider konsorcjum – IGEKA – Usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski z/s Stary Sącz,
Członek konsorcjum – Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne Vertical Sp. Z o.o. z/s w Żorach,
Członek konsorcjum – Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch, Sławomir Zając z/s w Krakowie.
Część prac będzie powierzona podwykonawcom.


Wartość umowy to ponad 12 mln złotych. Efektem prac związanych z realizacją projektu będzie podniesie jakości danych ewidencji gruntów i budynków jak również mapy zasadniczej oraz cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego Powiat Żywiecki. Prace są prowadzone min. z wykorzystaniem technologii pomiarowych na zdjęciach lotniczych. Opracowane w wyniku prac geodezyjnych dane będą udostępniane zainteresowanym, urzędnikom, inwestorom i geodetom za pośrednictwem e-usług, które równolegle będą wdrażane w Starostwie. Zakończenie projektu planowane jest na listopad 2019 r.

Starosta Żywiecki w zakresie geodezji i kartografii wykonuje zadania rządowe, które wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne /t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2101 ze zm/. W zakresie ewidencji gruntów i budynków zadania te zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1034 ze zm./

Cytowane przepisy nakładają na Starostów min. obowiązek przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów /art.24a ustawy/. Jest to postępowanie administracyjne mające na celu dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do standardów wynikających z rozporządzenia, w szczególności utworzenia dla poszczególnych obrębów cyfrowej mapy ewidencyjnej, uzupełnienie rejestru gruntów o dane dotyczące budynków.

W Powiecie Żywieckim w latach poprzednich była przeprowadzana modernizacja operatu ewidencyjnego dla części obrębów. Zgodnie z rozporządzeniem w/s ewidencji gruntów i budynków starosta po 10 latach może przeprowadzić dla takich obrębów aktualizację danych ewidencyjnych w trybie modernizacji. Natomiast dla pozostałych obrębów procedura ta jest sukcesywnie przeprowadzana w zależności od posiadanych środków finansowych. Po zakończeniu, trwającego obecnie projektu, 70 % obrębów Powiatu Żywieckiego będzie miało zmodernizowaną ewidencję gruntów i budynków.

Obecnie pracami tymi będą objęte następujące obręby:

Tresna w Gminie Czernichów,
Pewel Wielka, Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka w Gminie Jeleśnia,
Łękawica i Łysina w Gminie Łękawica,
Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina, Twardorzeczka i Leśna w Gminie Lipowa,
Brzuśnik, Bystra i Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz,
Koszarawa w Gminie Koszarawa,
Milówka, Nieledwia, Laliki i Kamesznica w Gminie Milówka,
Pewel Ślemieńska, Rychwałdek, Świnna, Trzebinia i Przyłęków w Gminie Świnna,
Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica w Gminie Węgierska Górka,
Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze i Bierna w Gminie Łodygowice,
Moszczanica, Oczków, Oczków ad Żywiec, Pietrzykowice ad Żywiec /Podlesie/ i Zadziele ad Moszczanica w Gminie Żywiec.


Wykonawcy prac geodezyjnych zlecanych przez Starostę jak i wykonywanych na zlecenie osób prywatnych czy instytucji, zgodnie z art.13 Prawa geodezyjnego mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych. Uprawnia ich do tego zgłoszenie zleconej pracy geodezyjnej właściwemu miejscowo staroście. W przypadku prac geodezyjnych wykonywanych w ramach projektu Wykonawcy prac posiadają kopie tych zgłoszeń, identyfikatory ze zdjęciem i stosowne upoważnienia.

W wyniku prac modernizacyjnych zostanie opracowany projekt operatu opisowo-kartograficznego. Z danymi zawartymi w tym projekcie, zanim staną się obowiązującą ewidencją gruntów i budynków, zainteresowani właściciele będą mogli się zapoznać podczas wyłożenia projektu do wglądu na okres 15 dni roboczych oraz zgłosić do tych danych, uwagi i zastrzeżenia. Wyłożenia o których mowa rozpoczną się w drugiej połowie 2019 r. Zostaną poprzedzone szeroką kampanią informacyjną, tak aby każdy zainteresowany mógł z opracowanymi danymi się zapoznać.  

źródło: zywiec.powiat

Udostępnij Drukuj E-mail