Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Nowy pawilon przy SPZO-L w Rajczy

Dobiegają końca prace przy budowie nowego pawilonu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rajczy prowadzone przez WODPOL Sp. z o.o. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Poniższa galeria przedstawia zaawansowanie prac na początek czerwca br. 

{gallery}wodpolczerwiec{/gallery}

zdjęcia: WODPOL Sp. z o.o.

Budowa ścieżki edukacyjnej w Żywcu

14.06.2018 roku firma WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Miastem Żywiec, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Spółka wybuduje ścieżkę dydaktyczną edukacyjną w zakresie walorów przyrodniczych obszaru, realizowanego w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego”. 

Ścieżka pobiegnie w południowo-wschodniej części miasta Żywiec, na terenie dzielnic: Śródmieście, Sporysz i Kocurów-Koleby, wzdłuż północnego brzegu rzeki Koszarawa, na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego.

Nawierzchnię ścieżki zaprojektowano z betonu asfaltowego. Na trasie zostaną urządzone ogólnodostępne miejsca odpoczynku dla pieszych i rowerzystów, umożliwiające zapoznanie się z informacjami edukacyjnymi o lokalnych walorach przyrodniczych oraz zachęcających do obcowania z naturą. Miejsca te zostaną wyposażone w elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Na zagospodarowanym terenie umieszczone zostaną również tablice informacyjne i edukacyjne. 

Renowacja Katedry w Żywcu

 30 maja br. Spółka Wodpol podpisała  umowę z Rzymskokatolicką Parafią Katedralną pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu (ul. Zamkowa 6). Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Roboty te będą polegać na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych związanych z renowacją Katedry w Żywcu w celu szerszego udostępnienia zabytku dla odwiedzających.

Wiata Solankowa w Soli

Słowacka Gmina Nova Bystrica( partner wiodący bez którego nie udało by się osiągnąć celów w mikroprojekcie) i Gmina Rajcza realizują mikroprojekt pod nazwą: "Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio na pograniczu". Zadanie to odpowiada na potrzebę rozwoju i promocji pogranicza polsko-słowackiego. 

W ramach projektu powstała nowa wiata solankowa i ujęcie wody w miejscowości Sól. Inwestycja objęła też montaż infokiosku (będzie promował dziedzictwo kulturowe Gminy Rajcza i całego pogranicza polsko- słowackiego), kamery monitorującej lampy solarnej, ławeczek oraz koszy na śmieci. Ponadto wyznaczana jest ścieżka dydaktyczna opisująca formy przyrodnicze Soli i okolic. W czerwcu br. odbył się VIII Pielgrzymka Szlakiem Papiesko- Loretańskim, która była jednym z zaplanowanych działań mikroprojektu.

Mikroprojekt dofinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego  w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa  w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 O zakończonej przebudowie dróg powiatowych

Końcem maja br. zakończyła się realizacja transgranicznego projektu "Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TENT- T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej." W ramach projektu wykonana została przebudowa drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń, przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa, rozbiórka istniejących i budowa nowych obiektów mostowych w ciągu DP 1439 S w miejscowości Ujsoły i Rajcza, co znacznie poprawiło poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu, zwiększyło dostępność regionu przygranicznego do infrastruktury TEN-T. Koszt inwestycji po stronie polskiej wyniósł ponad 4 mln euro, a całkowita długość przebudowanych dróg powiatowych  w Polsce to 8,9217 km.

Powiat Żywiecki zakończył przebudowę drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m. Bystra (PROW 2014-2020) i przebudowę drogi powiatowej nr 1430 S Bystra-Juszczynka w m. Bystra (z budżetu Powiatu Żywieckiego). Zakres robót obejmował frezowanie powierzchni wykonanie warstwy wiążącej ,ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, poszerzenie jezdni budowę chodnika na odcinku 250 m.b., budowę kanalizacji deszczowej zmianę stałej organizacji ruchu przez wprowadzenie dodatkowych przejść dla pieszych. Inwestycję zakończyło malowanie oznakowanie poziomego. Koszt inwestycji wyniósł ponad 320 tys. złotych.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała o długości 250 m.b. w miejscowości Łękawica (PROW 2014-2020). Równocześnie wykonano budowę chodnika na ww. odcinku drogi. Wartość projektu wynosiła ponad 352 tys. zł.

Przebudowano również drogę nr 1464 S Łodygowice- Bierna-Zarzecze na odcinku o długości 250 m.b. w m. Łodygowice(PROW 2014-2020) oraz wybudowano na tym odcinku chodnik. Wartość projektu wynosiła 436 tys. zł. 

{gallery}drogi2018{/gallery}

zdjęcia i źródło: Powiat Żywiec

Żywiec Zdrój S.A. wspiera budowę sieci wodociągowej w gminie Radziechowy-Wieprz

W tym roku podpisano porozumienie między producentem, a władzami gminy Radziechowy-Wieprz, w którym Żywiec Zdrój S.A. zobowiązał się do sfinansowania prac projektowych z zakresu planowania sieci wodociągowej w okolicznej Bystrej, Brzuśniku oraz Juszczynie. Wartość takiej pomocy wyceniona została na 100 000 PLN, a symboliczne przekazanie czeku odbyło się początkiem czerwca br.

 

 zdjęcie: Gmina Radziechowy Wieprz

 

Udostępnij Drukuj E-mail