W Twojej okolicy nie ma żadnego miejsca rekreacyjnego? Stara szkoła, budynek publiczny mógłby służyć dobru wspólnemu mieszkańców?

Jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to najlepszy sposób to założenie Stowarzyszenia i zgłoszenie pomysłu do Gminy, aby wspólnie ten pomysł zrealizować. Stowarzyszenie i inicjatywa lokalna to szansa na realizowanie potrzeb mieszkańców gminy Rajcza.

By założyć Stowarzyszenie potrzeba 7 osób, należy pozyskać wpis do KRS, napisać statut i wybrać samorząd. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  Ośrodek Wparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku – Białej pomaga przygotować status, a następnie wnioski o wparcie finansowe na konkretne cele społeczne. O środki finansowe można starać się poprzez udział w konkursach np. Działaj Lokalnie, Fundacja Tesco, FioŚlaskie i innych.

Kapliczka wymaga odnowienia? Przystanek wymaga zadaszenia?

Inicjatywa lokalna to możliwość wykonywania zadań publicznych łącząc współpracę mieszkańców i przedstawicieli Gminy, którzy nie posiadają osobowości prawnej. Środki nie są duże, bo maksymalnie 2000 zł z budżetu gminy, ale można z nich zrealizować wiele zadań. Taki rodzaj współpracy pozwala mieszkańcom na realizację potrzeb ważnych dla wspólnoty według hasła Rajcza Wspólne Dobro. Ilość możliwych zadań jest bardzo szeroka, jednak zgłaszane pomysły muszą wpisywać się w jeden z poniższych obszarów: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność charytatywna; działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocja i organizacja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody.

Należy pamiętać o tym, że jeżeli wykonywane są roboty remontowo – budowlane, to muszą być one prowadzone na mieniu Gminy (np. własność, dzierżawa, użyczenie)

Urząd zawiera z wnioskodawcami umowę na czas określony o wykonanie inicjatywy lokalnej. Obie strony zobowiązują się w niej do realizacji konkretnych zadań. Mieszkańcy oferują swój wkład pracy społecznej, rzeczowy lub finansowy. Gmina może kupić materiały, zamówić usługi specjalistów lub też udostępnić odpowiedni sprzęt.

Chcąc zgłosić inicjatywę, należy wypełnić prosty wniosek i złożyć go na dzienniku podawczym. Przed złożeniem wniosku warto wcześniej skonsultować pomysł z pracownikami Urzędu Gminy. Należy również pamiętać o tym, że wniosek powinien być złożony na co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem robót w celu dokonania wszelkich formalności.

Szczegółowych informacji udziela Szymon Waluś telefoniczni tel. 533 053 311

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły