Bez komentarzy

Celem działań podjętych przez wszystkie instytucje i podmioty zlokalizowane na terenie Gminy, jak również przez samych mieszkańców, będzie osiągniecie w 2020 roku statusu Gminy jako wysoko rozwiniętego ośrodka turystycznego wykorzystującego zasoby tak naturalne jak i ludzkie.  Ośrodek ten będzie integrował miejscowości zlokalizowane na terenie Gminy poprzez wspólne przedsięwzięcia nawzajem się przenikające.

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki pozwoli na rozbudowę istniejących atrakcji oraz pojawienie się szeregu rentownych miejsc okołoturystycznych. Także instytucje publiczne wpłyną na stworzenie miejsc przyciągających rzesze turystów, które wzmocnią pozytywny wizerunek Gminy w oczach potencjalnych inwestorów. Przyciągające turystów atrakcje wpłyną na rozwój działalności agro-turystycznych i restauracyjno-hotelarskich, gdzie tak przedsiębiorstwa jak i zwykli mieszkańcy będą oferować szereg usług dla przyjezdnych planujących skorzystać z uroków Gminy oraz powstałej na jej terytorium infrastruktury.  Gmina będzie wspierać rozwój istniejących przedsiębiorstw jak również pomagać osobom zainteresowanych w zakładaniu działalności gospodarczej. Promowane będą działalności związane z turystyką i naturalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych.

Bliskość granicy Polsko-Słowackiej stanie się motorem napędzającym rozwój infrastruktury granicznej oraz współpracę z pobliskimi miejscowościami w celu wykorzystania możliwości współfinansowania różnego rodzaju działań. Przyjeżdżający turyści, mieszkańcy i przedsiębiorcy będą korzystać z dobrej jakości oraz bezpiecznej sieci dróg Gminnych i Powiatowych.

Dzięki wsparciu władz gminnych i powiatowych poprawi się sytuacja w zakresie transportu publicznego. Nastąpi znacząca poprawa stanu środowiska naturalnego z zwłaszcza zmniejszy się poziom tzw. „niskiej emisji”. Poprawa ta będzie wynikać z wysokiego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji obiektów położonych na terenie Gminy oraz poprawie świadomości mieszkańców i przyjezdnych w zakresie dbałości o stan ekosystemu. Działania związane z ochroną przyrody przyniosą również Gminie i mieszkańcom szereg oszczędności, które to zostaną wykorzystane w celu dalszego rozwoju Gminy. Dbałość o środowisko naturalne będzie się łączyć z ochroną dziedzictwa narodowego poprzez szereg inwestycji, akcji promocyjno-informacyjnych dbających o zabezpieczenie w pamięci pozamaterialnej spuścizny poprzednich pokoleń.

W zakresie rozwoju życia kulturalnego powziętych zostanie wiele działań realizowanych tak przez instytucje publiczne, jak i pozarządowe, skutkiem czego będzie większa integracja mieszkańców Gminy oraz zwiększone zainteresowanie turystów imprezami organizowanymi na terenie miejscowości Gminy Jeleśnia.

Dzieci i młodzież stanowią podstawę prawidłowego rozwoju Gminy. W 2020 roku istnieć będzie sprawnie funkcjonujący i dobrze wyposażony system edukacji podstawowej i gimnazjalnej zachęcający uczniów nie tylko do nauki, ale i ogólnego rozwoju powiązanego z przynależnością do ziemi żywieckiej. Ważna będzie dbałość o rozwój pozaedukacyjnych form spędzania czasu przez najmłodszych. Dzięki zabezpieczeniu wysokiej jakości i odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach oraz przedszkolach, poprawi się sytuacja finansowa gospodarstw domowych oraz stopnia rozwoju zawodowego młodych kobiet – matek. Działania te będą miały wpływ na ograniczenie efektu emigracji zarobkowej.

Dzięki poprawiającym się technologiom medycznym i pozytywnym trendom w zakresie zdrowego stylu życia, wydłuża się okres życia mieszkańców. W 2020 roku osoby w wieku podeszłym i osoby niepełnosprawne – niesamodzielne będą mogły skorzystać z różnych form pomocy – od opieki paliatywnej oferowanej w specjalnym ośrodku, do pomocy domowej dzięki realizowanym specjalnym programom.

W zarządzaniu Gminą szczególną rolę odgrywać ma również bezpieczeństwo. W 2020 roku na jej terenie ma znajdować się sprawnie funkcjonujący i efektywnie wyposażony system Ochotniczych Straży Pożarnych. Poza tym zostanie zrealizowanych szereg działań infrastrukturalnych poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców i przyrody.

Negatywny trend w zakresie produkcji rolnej zostanie odwrócony i w 2020 roku szereg gospodarstw rolnych będzie rentownie produkować wyspecjalizowane produkty rolne, w części powiązane z ich działalnością turystyczną.

Rozwój Gminy jest nieodwracalnie związany ze sprawną komunikacją pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami, instytucjami pozarządowymi a administracją samorządową. W celu jej usprawnienia zostanie stworzony system elektronicznych usług publicznych, wykorzystujący Internet w dotarciu do jego użytkowników. Pod kątem infrastrukturalnym stworzone zostaną ułatwienia w dostępie do Internetu poprzez wykorzystanie środków UE tak przez prywatnych operatorów jak i podmioty publiczne.

Samorząd Gminy w okresie do 2020 roku, efektywnie będzie się ubiegać o zewnętrzne, bezzwrotne źródła finansowania szeregu przedsięwzięć, tak inwestycyjnych, jak i nakierowanych na rozwój lokalnych zasobów ludzkich. Zrealizowane projekty będą podnosiły kwalifikacje mieszkańców, dzięki czemu osoby te staną się bardziej konkurencyjne na rynku pracy. Dodatkowo zwiększy się aktywność społeczności lokalnej, co przyczyni się do skuteczniejszego funkcjonowania administracji lokalnej.  Mieszkańcy Gminy Jeleśnia będą mogli liczyć na kompleksowe wsparcie ze strony Gminy, w zakresie czynnego udziału w doskonaleniu zawodowym, rozwijaniu swoich umiejętności i zdolności, kształtowaniu postaw, zachowań i motywacji, a także doskonaleniu kondycji fizycznej i psychicznej. W zadaniach tych będzie uczestniczyć sprawnie funkcjonujące Centrum Usług Społecznych mające głównie na celu likwidację zjawiska wykluczenia społecznego. 

Udostępnij Drukuj E-mail