Bez komentarzy

Gmina JELEŚNIA realizuje od 01.09.2017 do 30.09.2019 r. projekt pt.: „Edukujmy Jeleśnię!”, współfinansowany przez Regionalny Program Operacyjny  Województwa Śląskiego na lata  2014-2020, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest:

„Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 629 uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Jeleśnia, w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych, oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie 01.09.2017 do 30.06.2019r.”

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeleśnia.

W ramach projektu uczniowie i uczennice będą mogli skorzystać z szeregu zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich kompetencje kluczowe, w tym m. in.: z zajęć z matematyki, geografii, języka angielskiego, z języka niemieckiego, informatyki, przyrody, fizyki, doradztwa zawodowego, biologii.

Dodatkowo w dwóch szkołach na terenie Gminy, tj. w Gimnazjum nr 4 w Sopotni Wielkiej prowadzone w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Sopotni Wielkiej oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Eugenii Chrzanowicz w Pewli Wielkiej zostaną w ramach projektu doposażone pracownie przyrodnicze, w których zajęcia będą mogły być prowadzone tzw. metodą eksperymentu.  

Udostępnij Drukuj E-mail