Oceny: (1 raz)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Zdawać by się mogło, iż takie pomieszczenie, które musi spełniać określone warunki techniczne i posiadać odpowiednią lokalizację w budynku - nie będzie dla nikogo obiektem wzbudzającym kontrowersje. Okazuje się jednak inaczej. W Milówce bowiem kością niezgody jest kotłownia usytuowana w ZSOiT im. M. Konopnickiej w Milówce przy ul. Dworcowej 17, dostarczająca ciepło do kilkunastu budynków zlokalizowanych w centrum miejscowości.

Początkiem listopada 2016 roku do Urzędu Gminy Milówka wpływa pismo podpisane przez 39 osób z ulic sąsiadujących z ulicą Dworcową, w którym to piśmie mieszkańcy zgłaszają uciążliwości powodowane przez kotłownię zlokalizowaną w ZSOiT im. M. Konopnickiej przy ul. Dworcowej. W piśmie tym mieszkańcy stawiają podstawowy zarzut - uruchomienie kotłowni nie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dalszej części pisma mieszkańcy pytają o moc kotłowni oraz o to, czy wykonano operat ochrony powietrza i ocenę jakości powietrza w miejscu usytuowania kotłowni. W treści pisma czytamy kolejne zapytania - o wysokość komina, o rodzaj zastosowanych filtrów oraz o istnienie zezwolenia na wprowadzenie przez właściciela kotłowni pyłów i gazów do środowiska. Podniesiono także kwestię zlokalizowania nowej kotłowni w OSP Milówka i w tym temacie również pojawiły się pytania: czy faktycznie taka inwestycja jest planowana i jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, czy będą przeprowadzone konsultacje społeczne i czy powstanie projekt budowlany dla sieci ciepłowniczej?

Urząd Gminy w Milówce udzielił odpowiedzi w kwestii zagadnień, które leżą w zakresie jego kompetencji, pozostałe natomiast postulaty mieszkańców - zostały przekazane Starostwu Powiatowemu w Żywcu i Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. Tym samym UG Milówka poinformował mieszkańców, iż usytuowanie kotłowni jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zapewnił mieszkańców również o zamiarze przeprowadzenia kontroli popiołu z kotła przedsiębiorcy. Jednocześnie w swojej odpowiedzi dla mieszkańców podkreślono, iż UG Milówka nie ma żadnej wiedzy na temat uruchomienia nowej kotłowni w budynku OSP w Milówce. W odpowiedzi, która nadeszła ze Starostwa Powiatowego w Żywcu dowiadujemy się, iż to właściciel instalacji sam ustala, czy podlega ona pozwoleniu na wprowadzenie gazów i pyłów do środowiska, a starosta na wniosek prowadzącego instalację może takiego pozwolenia udzielić. Poinformowano również, że to Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w tym m.in. do kontroli eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem oraz podejmowania decyzji wstrzymujących działalność prowadzona z naruszeniem warunków. Podniesiona przez mieszkańców kwestia wysokości komina została przekazana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu.

15 grudnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Milówka odbyło się spotkanie Komisji Ochrony Środowiska z mieszkańcami. Podczas tego spotkania użytkownik kotłowni przyznał, iż faktycznie istniał pomysł zainstalowania nowej kotłowni w budynku OSP w Milówce - nie został on jednak zrealizowany pod wpływem presji mieszkańców. Jednocześnie zarządca kotłowni oznajmił, że o zamiarze tym nie poinformował Wójta Gminy Milówka. Na zebraniu 15 grudnia przedstawiciel Urzędu Gminy Milówka poinformował mieszkańców, iż z kotłowni została pobrana próbka popiołu i opału. W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono spalania odpadów, natomiast opał określono jako dobry do celów energetycznych. Analizę przeprowadziło akredytowane niezależne laboratorium SORBCHEM z Rudy Śląskiej.

Po posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska w kolejnym piśmie mieszkańcy pytają, kto dokonywał pomiaru popiołów i dlaczego nie zaproszono mieszkańców? Pojawia się także zarzut rzekomego wykorzystania pierwotnej sieci ciepłowniczej, która zakładała ogrzewanie dwóch szkół, a obecnie przecież sieć ta jest bardziej rozbudowana. I wreszcie - dlaczego kontrola nie została przeprowadzona w momencie, gdy opał w niczym nie przypominał ekogroszku? Urząd Gminy ponownie odpowiada: pomiaru dokonywali uprawnieni pracownicy, bowiem zgodnie z art.379 ust. z dn. 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska - wójt może upoważnić do czynności kontrolnych (w tym wstępu na teren nieruchomości) jedynie podległych mu pracowników. Kontrola została przeprowadzona niezwłocznie, a analiza przeprowadzona przez niezależne laboratorium. Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, iż rozbudowa sieci ciepłowniczej jest zgodna z zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 - 2020 na terenie gminy Milówka oraz Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły