Bez komentarzy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce wraz z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach planuje kształcić nauczycieli w nowych następujących specjalnościach:

* wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu – skierowane do nauczycieli pragnących zdobyć kwalifikacje i umiejętności do podejmowania działań wspierających i edukacyjnych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

* diagnoza i terapia pedagogiczna – skierowane do nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, mającymi trudności w uczeniu się. Nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w celu pokonania trudności na danym etapu edukacyjnym. Na zajęciach przedstawione zostaną również różnorodne techniki pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym mającym problemy z czytaniem, pisaniem (dysleksją, dysgrafią, dysortografią),

* diagnoza i terapia pedagogiczna po kursie kwalifikacyjnym – skierowane do nauczycieli, którzy ukończyli wcześniej kurs kwalifikacyjny z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej jako uzupełniające jednosemestralne studia podyplomowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.idn.edu.pl

Udostępnij Drukuj E-mail