Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póź. zm. ) Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach administracyjnych gminy Rajcza (zgodnie z Uchwałą Nr XI/66/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rajcza), w dniach od 23 października 2018 r. do 23 listopada 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, pok. nr 23 w godzinach od 9.00 do 14.00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy Rajcza www.rajcza.pl w zakładce Ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. w siedzibie Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, pok. nr 19 w godzinach 11.00 - 13.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rajcza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 r.

 Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r.:

- w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rajcza.

źródło: Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak, rajcza. com.pl

zdjęcie w tle: prawo.pl

Udostępnij Drukuj E-mail