Konkurs dla organizacji 2020 rok

Wójt Gminy Rajcza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2020 roku.

 1. Konkurs obejmuje następujące zadania:

1.1 W zakresie „Krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży  - 20 000,00 zł.

1.2 W zakresie „Pielęgnacji tradycji i kultury regionu” -   10 000,00 zł.

 1. Zadania wymienione w pkt. 1 mogą być realizowane w okresie od daty podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.

 

 1. Wymagany udział środków  własnych: 
 • minimum 10% wkładu własnego rzeczowego lub osobowego

oraz

 • minimum 5% wkładu własnego finansowego.
 1. Oferty należy składać w sekretariacie lub pocztą na adres Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza (decyduje data wpływu oferty) w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2020 r. do  godz. 14:30 (decyduje data wpływu dokumentu).
 • Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
 • Pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres
 • Tytuł zadania
 • Adnotację „Nie otwierać przed 12 marca 2020r godz. 09:00”

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy:

 • Jerzy Motyka: Zastępca Wójta Gminy- tel. 33 8643 155 wew. 39
 • Alicja Owczarzy – tel. 33 8643-155 wew. 33

Pełna treść ogłoszenie dostępna jest:

 

W załącznikach znajdą Państwo:

 • Regulamin Konkursu