Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły
a) Zakres realizowanych zadań : Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki edukacyjno -
przyrodniczej oraz przeprowadzenie szeregu działań przyrodniczych (wykaszanie gatunków
inwazyjnych, eliminacja chwastów zagrażających zachowaniu równowagi biologicznej,
instalacja budek lęgowych dla ptaków) w celu ochrony bioróżnorodności biologicznej
52
wzdłuż potoku Bystra i Ujsoły. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie
szerokiej kampanii promocyjnej promującej ochronę bioróżnorodności oraz działania
proekologiczne.
b) Koszt zadania : 615 000 zł
c) Źródła finansowania - RPO WSL 20145-2020 - Działanie 5.4.3. Ochrona
bioróżnorodności biologicznej , Projekt realizowany w ramach RIT Południowy , 85% RPO
WSL , wkład własny gminy 15%
d) Czas realizacji - 2019 rok
e) Podmiot realizujący : Gmina Ujsoły
f) miejsce przeprowadzenia : Ujsoły, poza obszarem Natura 2000
g) prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do
celów rewitalizacji - powstrzymanie wyludniania się gminy, stworzenie możliwości
uzyskiwania przychodów dzięki zwiększeniu ruchu turystycznego.
Projekt przyczynia się do realizacji wizji w aspekcie gospodarczym - poprzez wykorzystanie
bogactwa walorów środowiskowych wpłynie pozytywnie na zwiększenie potencjału
turystycznego gminy ,a tym samym na zmniejszenie bezrobocia , pozytywnie będzie także
oddziaływał na jakość życia oraz wzmocnienie potencjału społecznego. Projekt realizuje
bezpośrednio cel 1) LPR .
Projekt przyczynia się do wyprowadzenia gminy z sytuacji kryzysowej
- w sferze społecznej i gospodarczej - wzrost aktywności społecznej oraz gospodarczej
mieszkańców ogranicza wykluczenie społeczne, motywuje do podejmowania działalności
- w sferze technicznej - niezagospodarowany teren uzy

Udostępnij Drukuj E-mail