Już wkrótce na terenie gminy Węgierska Górka rozpocznie się realizacja nowego projektu – „Skomunikowanie terenów rekreacyjnych gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo – rowerowym”. Celem inwestycji jest budowa infrastruktury, która znacząco wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń. W ramach powyższego projektu powstanie 6 parkingów typu park&ride i 6 parkingów typu bike&ride w miejscowościach Żabnica i Cięcina, co skutkować będzie również lepszą komunikacją z Węgierską Górką. Powstanie nowoczesnych i bezpiecznych miejsc przesiadkowych z całą pewnością przyczyni się do poprawy środowiska oraz wpłynie na zwiększenie zainteresowania ludzi transportem zbiorowym. Utworzenie na terenie gminy warunków sprzyjających rozwojowi sektora transportu zbiorowego jest szczególnie ważne z punktu widzenia mieszkańców i osób odwiedzających Węgierską Górkę. Obecnie Węgierska Górka nie posiada atrakcyjnej oferty promującej usługi transportu zbiorowego, dlatego też dojazd do większych miejscowości możliwy jest tylko poprzez korzystanie z transportu prywatnego lub ofert przewoźników. Budowa parkingów to także odpowiedź gminy na zapotrzebowanie mieszkańców: projekt jest wynikiem ankiety dotyczącej zasadności wybudowania parkingów typu park&ride i bike&ride. Analiza ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców wykazała, iż przeważającym środkiem transportu jest samochód prywatny. Proponowane rozwiązanie służyć ma stworzeniu bezpiecznych miejsc pozostawienia pojazdów i rowerów i przemieszczenia się na przystanek komunikacyjny w celu skorzystania z transportu zbiorowego.

W ramach realizacji projektu planowane jest wybudowanie miejsc parkingowych wraz z oświetleniem i małą architekturą. Zakres powyższego przedsięwzięcia w Żabnicy obejmować będzie budowę ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż ulicy Rzecznej – od ul. Ks. Śmiecha do centrum przesiadkowego nr 1. Centrum to natomiast składać się będzie z 4 miejsc postojowych, wiaty dla podróżnych i stanowisk dla rowerów. Kolejne etapy inwestycji to:

- budowa ciągu rowerowego wzdłuż ulicy Rzecznej – od centrum przesiadkowego nr 1 do włączenia do ul. Ks. Śmiecha,

- budowa ciągu rowerowego od ul. Ks. Śmiecha do centrum przesiadkowego nr 2 oraz dalej do skrzyżowania z ulicą Pocztową,

- budowa centrum przesiadkowego nr 2, w tym punktu park&ride / bike&ride, peronu przesiadkowego, stanowisk postojowych dla samochodów i rowerów, wiat dla podróżnych,

- budowa wiaty dla podróżnych i stanowisk dla rowerów w miejscu istniejącego parkingu dla pojazdów i przystanku autobusowego – centrum przesiadkowe nr 3,

Integralną częścią przedsięwzięcia realizowanego na terenie Żabnicy będzie budowa dwóch kładek na potoku Żabniczanka.

Zakres projektu w sołectwie Cięcina obejmuje:

budowę centrum przesiadkowego nr 1 wraz z punktami park&ride / bike&ride – na styku miejscowości Węgierska Górka i Cięcina. Planowane jest 40 stanowisk postojowych dla samochodów, stanowiska dla rowerów i wiata dla podróżnych,

- budowę ciągu rowerowego wzdłuż ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Targową oraz dalej wzdłuż ulicy Targowej,

- budowę centrum przesiadkowego nr 2. I dalej ciąg rowerowy w kierunku stacji kolejowej,

- budowę wiaty dla podróżnych oraz stanowisk postojowych dla rowerów przy stacji PKP i PKS.

Rezultatem przeprowadzonych w ramach projektu prac będzie skomunikowanie głównej stacji kolejowej i pętli autobusowej w Węgierskiej Górce i istniejącego już punktu przesiadkowego oraz ciągów pieszo – rowerowych z trzema projektowanymi punktami przesiadkowymi w centrum miejscowości Cięcina oraz trzema projektowanymi punktami przesiadkowymi w miejscowości Żabnica. Wymienione lokalizacje, odznaczające się dużą frekwencją podróżnych, korzystających z różnych form transportu zbiorowego i indywidualnego zostaną w ten sposób zintegrowane w jedną spójną sieć. Planowany termin zakończenia prac – koniec 2017 roku.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły