Mijający rok 2016 był czasem, w którym dzięki zaangażowaniu władz samorządowych - na terenie gminy Węgierska Górka został sfinalizowany szereg ważnych inwestycji. Jednocześnie w ramach strategii zrównoważonego rozwoju na terenie miejscowości wchodzących w skład gminy zrealizowano istotne postulaty mieszkańców.

Inwestycje 2016:

Do największych inwestycji 2016 zaliczamy rozbudowę i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie oraz adaptację części tego budynku na przedszkole. Gruntownej modernizacji poddano obiekt "okrąglaka", gdzie OPG zorganizował siłownię. Trwają wciąż prace remontowe w remizach OSP wraz z doposażaniem jednostki w nowy sprzęt. Jednostka OSP w Ciścu otrzymała lekki samochód pożarniczo-gaśniczy Ford Transit. Zakończono prace związane z odwodnieniem i poprawą ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce.

Prace wodociągowo - kanalizacyjne

Wspólnie ze Spółką "Beskid - Ekosystem" i Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii realizowanych jest wiele ważnych projektów, do których zaliczyć należy budowę kolektora tłocznego na odcinku od tłoczni na Placu Kociołków do oczyszczalni w Cięcinie. Uzyskano także pozwolenie na budowę wodociągu w Ciścu Małym, wodociągu i kanalizacji przy ul. Zielonej w Węgierskiej Górce i przy ul. Mickiewicza w Cięcinie.

W ramach prac przyłączeniowych realizowanych przez Spółkę "Beskid - Ekosystem" do dnia 22.11.2016 roku wykonano 15 przyłączy kanalizacyjnych, a 18 budynków przyłączono do wodociągu. Zakończono także zbiórkę odpadów z terenu gminy w postaci płyt azbestowo - cementowych. Wywieziono 48 ton z 24 budynków.

W 2016 roku przeprowadzono 11 przetargów z tego 5 to zadania inwestycyjne. Zrealizowano:

* przebudowę dróg gminnych 596043S ul. Floriana, 596042S ul. Targowa w Cięcinie,

* przebudowę drogi powiatowej DP-S1435 na odcinku 843m na ul. Jana Pawła II w Cięcinie,

* przebudowę drogi gminnej 596173S - ul. Szkolna w Żabnicy,

* przebudowę drogi powiatowej DP-S1434 na odcinku 540m - ul.K. Śmiecha w Żabnicy,

* termomodernizację i wymianę pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Węgierskiej Górce (realiz. do 31.07.2017).

W trakcie realizacji jest przebudowa centrum Cięciny i Żabnicy. W miejscowościach Cięcina i Cisiec zamontowano nowe wiaty przystankowe. Zlecono także wykonanie projektów architektonicznych budowy zaplecza sportowego przy stadionie oraz budowy punktu informacji turystycznej w Węgierskiej Górce.

Zmodernizowano i wyremontowano liczne drogi i mosty:

* w sołectwie Cięcina: ul. Świerkowa, ul. Pod Kopcem, ul. Łąkowa, ul. Fabisiów, droga gminna - ul. Bukowa, most - ul. Różana, przyczółek mostu na ul. Loraniec,

* w sołectwie Cisiec: ul. Sarnia, ul. Półkole wraz z parkingiem przy Przedszkolu nr 2 na Małym Ciścu, ul. Brzoskwiniowa, ul. Turystyczna, ul. Lipowa, ul. Grzegorzków,

* w sołectwie Węgierska Górka: ul. Zielona, ul. Boczna, ul. Do Krutaków, ul. Kaprala Tomaszka, ul. Wyzwolenia, ul. Wzgórze. Przebudowano także chodniki na Osiedlu XX-lecia II RP,

* w sołectwie Żabnica: ul. Partyzantów, ul. Rekreacyjna, ul. Łączna, ul. Dębowa, ul. Bukowa, ul. Halna. Utwardzono plac przy boisku szkolnym oraz wykonano remont drogi Wzgórze.

We wszystkich sołectwach ponadto zamontowano nowe lampy oświetleniowe:

 * sołectwo Cięcina: ul. Spacerowa, ul. Zdrojowa, ul. Dębowa, ul. Juraszki, ul. Widokowa, ul. Mickiewicza, ul. Graniczna, ul. Branków, ul. Kowali,

* sołectwo Cisiec: ul. Doliny, ul. Turystyczna, ul. Gajówka, ul. Jutrzenki, ul. Rolnicza, ul. Wczasowa ( lampa solarna),

* sołectwo Węgierska Górka: ul. Kopernika, ul. Dziedziców, ul.Parkowa, ul. Plażowa, ul. Kaprala Tomaszka, ul. Stawowa,

* sołectwo Żabnica: ul. Rekreacyjna, ul. Stokowa, ul. Skalna, ul. Kępki, ul. Płone, ul. Boracza (lampa solarna).

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły