Po jesiennym krajobrazie nie pozostał już ślad, sypnęło śniegiem, wszędzie zrobiło się biało i ślisko. Niestety biały puch okrył także drogi, co w sposób widoczny wpłynęło na pogorszenie warunków jazdy. O to w jaki sposób gmina Węgierska Górka w ramach akcji odśnieżania utrzymuje przejezdność ulic, dróg i umożliwia pieszym korzystanie z chodników zapytaliśmy Zastępcę Wójta Gminy Węgierska Górka Mariana Kurowskiego:

 

Ewa Jeremicz: Został Pan wyznaczony do prowadzenia i kierowania akcją odśnieżania w sezonie 2016/2017, jednak jak już wiemy - ubiegły rok przyniósł zmiany dotyczące zimowego utrzymania dróg. Na czym polegała innowacja?

Marian Kurowski: - Zmiany miały na celu poprawienie efektywności odśnieżania na terenie gminy Węgierska Górka. Poprzedni system był mniej skuteczny. Wielokrotnie mieszkańcy zgłaszali uwagi o zbyt późnym odśnieżaniu poszczególnych ulic czy też złej kolejności odśnieżania. Zmodernizowaliśmy więc dotychczasowy system, by poprawić bezpieczeństwo na drogach oraz usprawnić wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Rezygnacja z kolejności odśnieżania dróg gminnych i wprowadzenie systemu odśnieżania z dwóch, trzech miejsc w poszczególnych sołectwach znacznie usprawniło przeprowadzenie akcji zimowej. W ocenie nie tylko mojej, ale całego zespołu powołanego do prowadzenia i kierowania akcją zimową, nowy system - wdrożony w sezonie 2015/2016 - jest skuteczniejszy i efektywniejszy od poprzedniego.

 

Jak na chwilę obecną ocenia Pan zakres i skuteczność zimowej akcji utrzymania dróg? Czy aktualne standardy odśnieżania spełniają oczekiwania mieszkańców?

- Biorąc pod uwagę to, iż od dłuższego czasu utrzymują się ciągłe opady śniegu - akcja odśnieżania jest skuteczna na tyle, na ile pozwalają nam środki i warunki. Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż podczas takich opadów jak dziś, utrzymanie wysokiego standardu dróg nie jest do końca możliwe. Trudno nam zachować przez ten czas bezpieczną nawierzchnię, dlatego też zalecamy odpowiednie ogumienie, w terenach trudniejszych łańcuchy oraz przede wszystkim dostosowanie prędkości do warunków jazdy. Prosimy również mieszkańców o przekazywanie swoich uwag bezpośrednio do firm odśnieżających, co z pewnością usprawni kontakt i pracę. Chciałbym także zaapelować do mieszkańców o rozwagę w zgłaszaniu sygnałów dotyczących jakości odśnieżania: zdarza się bowiem często, iż otrzymujemy zgłoszenia nieprawdziwe, a to powoduje, że na przyszłość taki sygnał może być ignorowany. Weryfikujemy każde zgłoszenie, lecz prosimy mieszkańców o sygnały jak najbardziej wiarygodne. Proszę także o wyrozumiałość - nasze służby są w pełnej gotowości, pracują bardzo intensywnie i staramy się, by zimowe warunki nie wpływały znacząco na komfort życia mieszkańców.

 

Do kogo mieszkańcy mogą zwrócić się w kwestii nieprawidłowości zimowego utrzymania dróg?

- Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać do firm odśnieżających i Urzędu Gminy. Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą na bieżąco korygować błędy. Należy jednak pamiętać, ze zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku utrzymanie dróg będzie prowadzone na całej szerokości na biało. W naszej gminie istnieją drogi, których właścicielami są Wspólnoty, Nadleśnictwo, albo których status prawny nie jest uregulowany i z mocy prawa gmina nie powinna odpowiadać za ich zimowe utrzymanie i ponosić odpowiedzialności za ich stan.

 

Odśnieżanie jest też prowadzone w trudno dostępnych przysiółkach położonych w terenach górskich. W jakim zakresie w takich terenach realizowana jest akcja zima?

- Decyzją Rady Gminy i Wójta pewne odcinki dróg musza być oznakowane nakazem jazdy z łańcuchami ze względów bezpieczeństwa poruszających się po nich kierowców i pieszych. Apelujemy - zwłaszcza do mieszkańców górnych odcinków wszystkich sołectw naszej gminy - o stosowanie się do znaków, a tym samym jazdę z łańcuchami. Zależy nam na bezpieczeństwie na drogach, dlatego prosimy o rozwagę i przestrzegamy przed jazdą na letnich oponach. W tym roku w trudno dostępne miejsca naszej gminy zostanie dowieziony materiał do uszorstkowienia nawierzchni, z którego będzie można skorzystać, by ułatwić poruszanie na drogach.

 

Kto jest odpowiedzialny za zimowe utrzymanie chodników?

- Za utrzymanie chodników wzdłuż poszczególnych dróg odpowiadają ich zarządcy. Sytuacja prezentuje się następująco: za chodniki wzdłuż drogi krajowej ul. Zielona w Węgierskiej Górce odpowiada GDDKiA w Katowicach, Oddział Pszczyna, a ze te wzdłuż dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu. Gmina nie może ponosić odpowiedzialności za nieodśnieżone chodniki wzdłuż dróg powiatowych i krajowych. Należy pamiętać, że zgodnie z art.5.1 pkt.4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U. z 2013 r. poz.1399 ) oraz z Rozdziałem II paragraf 4 pkt.1 Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na Terenie Gminy Węgierska Górka z dnia 27 marca 20144., na właścicielu posesji położonej wzdłuż chodnika ciąży obowiązek usunięcia z niego lodu, śniegu czy błota. To nie jest zła wola Urzędu Gminy czy firm odpowiedzialnych za odśnieżanie, tak stanowi ustawa, nakładając obowiązek na właściciela posesji.

Na naszym terenie istnieje duży problem w zakresie zimowego utrzymania chodników, ponieważ zarządcy dróg nie wywiązują się odpowiednio z tego obowiązku. Mam tu na myśli sytuację, gdy między chodnikiem a płotem istnieje fragment zieleni - prawo mówi wyraźnie, iż jest to pas drogowy i śnieg powinien być usunięty przez zarządcę danej kategorii drogi. Przypomnijmy, iż na terenie Gminy Węgierska Górka mamy drogi krajowe, powiatowe i gminne. Jeśli chodzi o pas drogi krajowej - z tym nie mamy większych problemów. Co do pasa powiatowego -PZD jest jednak innego zdania i uważa, że ten obowiązek spoczywa na mieszkańcach. Nie jest to jednak zgodne z prawem. Stąd w chwili obecnej dysponujemy trzema wyrokami sądu przemawiającymi na naszą korzyść. Z naszej strony - jeśli chodnik należy do gminy - jest odśnieżany. Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż mieszkańcy naszej gminy niejednokrotnie odśnieżają chodnik należący do zarządcy drogi bezinteresownie, czego robić nie muszą, ale wykonują. Część osób prywatnych, które dysponuje odpowiednim sprzętem, odśnieża za zarządcę drogi. Te postawy są godne pochwały, jednak my w dalszym ciągu staramy się o to, by zarządca drogi w sposób satysfakcjonujący wypełniał swoje obowiązki. Władze Gminy Węgierska Górka składają mieszkańcom podziękowania za pełne zaangażowania postawy i wyrozumiałość.

 

W jaki sposób z obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 13 września 1996 roku mają się wywiązać osoby starsze, chore, niepełnosprawne lub mieszkające poza gminą?

- To pytanie należałoby zadać ustawodawcy, który obowiązkiem wynikającym z tej ustawy obciąża mieszkańców. I to jest dla mnie sytuacja niezrozumiała i krzywdząca. Jest to bubel prawny, który musi ulec zmianie.  Problemem nie jest jednak śnieg na chodniku, lecz śnieg, który z ulicy spychany jest na chodnik. Mieszkańcy nie są w stanie utrzymać chodnika w stopniu umożliwiającym swobodne poruszanie. My jako gmina staramy się jednak pomagać mieszkańcom, bowiem priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi. Jeśli chodnik zostaje zasypany - nasze służby starają się ten śnieg uprzątnąć.

 

Jaki jest spodziewany koszt tegorocznej zimowej akcji odśnieżania?

- Planowane koszty wydatkowania to 380 tys. zł i mamy nadzieję, że ta kwota będzie wystarczająca.

  

EJ: Dziękuję za rozmowę.

MK: Dziękuję również.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły