Gmina Węgierska Górka jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadania oświatowe realizowane są poprzez prowadzenie kilku placówek,

* pięć przedszkoli,

* cztery szkoły podstawowe,

* jeden zespół ( w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum )

* trzy gimnazja

a także poprzez dotacje dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy oraz zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci przedszkolne korzystające z przedszkoli w innych gminach.

Przedszkola prowadzone w gminie Węgierska Górka:

1. Cisiec Nr 1 - liczba dzieci: 50

2. Cisiec Nr 2 - liczba dzieci: 49

3. Cięcina - liczba dzieci: 141

4. Węgierska Górka - liczba dzieci: 121

5. Żabnica - liczba dzieci: 112

(dane na 30.09.2016)

W grudniu 2016 roku oddano do użytku nowy obiekt w Cięcinie przeznaczony na działalność przedszkola, a tym samym zwiększono oddziały przedszkolne o 1. W roku 2016 w przedszkolach gminy Węgierska Górka znalazło miejsce o 47 dzieci więcej niż w roku 2015.

Praca przedszkoli zorganizowana jest tak, by odpowiadać na potrzeby rodziców dzieci. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie oraz bezpłatne nauczanie religii i języka obcego.

Szkoły podstawowe i gimnazja.

Do 5 szkół podstawowych w naszej gminie uczęszczało 1025 uczniów w 35 oddziałach. Średnia liczba uczniów w klasie - 19,35.

Do 4 gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 445 uczniów w 21 oddziałach. Średnia liczba uczniów w klasie -  21,19.

Uczniowie każdej ze szkół mogą korzystać ze świetlicy szkolnej (w godz.7.00 do 15.30-16.00)  i stołówki, w których oferowany jest dwudaniowy obiad, a także śniadania dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych. W każdej ze szkół realizowany jest program "Owoce w szkole" i "Szklanka mleka".

Realizując obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu do poszczególnych szkół dowożonych jest 87 dzieci. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych natomiast realizowane jest poprzez:

* zapewnienie transportu 12 uczniom do placówek specjalnych w Żywcu, 4 uczniom do Placówki Specjalnej "Promyk" w Milówce, 1 uczniowi do Szkoły dla Niesłyszących w Bielsku - Białej; 2 uczniowie dowożeni są do Ośrodka "Per-Corda" w Łodygowicach.

Ponadto w ramach realizacji zadań oświatowych zorganizowana jest pomoc materialna dla uczniów, dożywianie oraz udzielane są stypendia i zasiłki szkolne.

Z "Wyprawki szkolnej", czyli dofinansowania do zakupu podręczników, skorzystało 3 uczniów. "Darmowy podręcznik" - na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 106 264 zł. Z dożywiania w szkołach korzysta średnio 940 uczniów.

W roku szkolnym 2015/2016 przyznano 165 stypendiów szkolnych. Ponadto wypłacono zasiłki szkolne, które stanowią formę pomocy uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Udostępnij Drukuj E-mail