Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik informuje o możliwości przystąpienia do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: program obejmuje możliwość uczestniczenia w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Węgierska Górka”, na realizację którego Gmina Węgierska Górka będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Projekt obejmuje:

Zakup i instalację urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych w tym:

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE do produkcji prądu,

POMPY CIEPŁA głębinowe do ogrzewania mieszkań poprzez CO oraz CWU,

INSTALACJE SOLARNE do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

POMPY ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

PIECE centralnego ogrzewania na PELET.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie, w szczególności jest:

  • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Węgierska Górka,
  • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
  • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
  • deklaracja dokonania wpłaty przez uczestnika programu na rzecz Gminy Węgierska Górka, należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę Węgierska Górka, po uzyskaniu pozytywnej decyzji Instytucji Zarządzającej o przyznaniu dofinansowania (koszt dokumentacji projektowej + wkład własny finansowy).
  • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Węgierska Górka umowy regulującej prawa i obowiązki stron związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę Węgierska Górka wsparcia finansowego,
  • złożenie przez właściciela budynku prawidłowo wypełnionej ankiety z deklaracją uczestnictwa (do pobrania poniżej) stanowiących załączniki do niniejszej informacji.

Ankieta

Deklaracja

Procedura postępowania:

Celem zgłoszenia udziału w Projekcie osoby zainteresowane winny złożyć kompletnie wypełnioną ankietę wraz z deklaracją w Urzędzie Gminy Węgierska Górka zgodnie z regulaminem w terminie do 22.09.2017r.

Osoby, które już złożyły wstępne wnioski udziału w programie winny uzupełnić wniosek na nowym formularzu wraz z deklaracją uczestnictwa.

Ankieta wraz z deklaracją jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Węgierska Górka lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu pokój nr 12.

Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji pod kątem wielkości zapotrzebowania na CWU i zużycia energii elektrycznej

(w oparciu o rachunki za energie elektryczną za rok ubiegły) zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Węgierska Górka przystępujących do Projektu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Węgierska Górka.

 

Udostępnij Drukuj E-mail