Przedstawiamy raport Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika w zakresie wybranych najważniejszych zrealizowanych inwestycji w gminie w minionym roku.
W roku 2017 na zadania inwestycyjne i majątkowe budżet Gminy Węgierska Górka przeznaczy kwotę 10 149 024 zł. Na tę kwotę składają się środki finansowe własne jak również pozyskane z innych źródeł, szczególnie z programów Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2017 r. zaliczamy przebudowę dróg gminnych: ul. Sołecka i ul. Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i ul. Przemysłowa w Węgierskiej Górce. W miejscowości Cięcina i Żabnica w ramach projektu „Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym” wybudowano ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu ulic Targowej, ul. Św. Katarzyny, ul. Jana Pawła II i ul. Św. Floriana w Cięcinie oraz ul. Ks. Karola Śmiecha, ul. Szkolnej, ul. Wiejskiej oraz ul. Sportowej w Żabnicy. W Węgierskiej Górce wykonano parking przed kościołem pw. Przemienienia Pańskiego. Powyższe inwestycje były realizowane w ramach programu zrównoważonego rozwoju sołectw wchodzących w skład Gminy Węgierska Górka, którego głównym celem jest przebudowa centrów wszystkich miejscowości.

Uzyskano pozwolenie budowlane na przebudowę mostu gminnego w ciągu ul. Granicznej. Obecnie trwają prace związane z pozyskaniem stosownych środków finansowych na ten cel. Szereg prac remontowych i modernizacyjnych przeprowadzono na obiektach oświatowych. Do najważniejszych zaliczamy rozbudowę oraz adaptację części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie na przedszkole oraz termomodernizację Przedszkola w Węgierskiej Górce. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji pozwalającej na dokonanie termomodernizacji obiektu Przedszkola na Małym Ciścu.

Z powodzeniem prowadzimy prace remontowe w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych - jednostki na bieżąco doposażane są w sprzęt pożarniczogaśniczy. Jednostka OSP Węgierska Górka otrzymała nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI 4x4. W zakresie prac wodociągowo-kanalizacyjnych wspólnie ze spółką „Beskid-Ekosystem” i Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu realizujemy wiele ważnych projektów inwestycyjnych, do których niewątpliwie należy zaliczyć opracowanie projektów i uzyskanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Małym Ciścu i w rejonie ul. Mickiewicza w Cięcinie. Inwestycja polegająca na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami i hydrofornią przy ul. Zielonej w Węgierskiej Górce weszła w fazę realizacji - w listopadzie ogłoszono przetarg na realizację tego zadania.

W dalszym ciągu trwają prace projektowe w rejonie ul. Zielonej Górnej w Węgierskiej Górce, ul. Widokowej w Ciścu i ul. Turystycznej w Baraniej Cisieckiej. Cały czas poszukujemy terenów wodonośnych, gdzie można by zlokalizować nowe ujęcia wody. Wiele robimy w zakresie sportu i turystyki. Nadal trwają prace związane z remontem i modernizacją obiektów sportowych i miejsc atrakcyjnych turystycznie w naszej Gminie. Do najważniejszych prac zaliczamy: rewitalizację przestrzeni publicznej w Ciścu polegającą na wybudowaniu fragmentu deptaka na wysokości boiska sportowego oraz przepięknie zlokalizowanej ścieżki pieszo-rowerowej za restauracją „Cesarska” w Węgierskiej Górce. Opracowano projekty techniczne zagospodarowania brzegów rzeki Soły i potoku Żabniczanka trasami przyrodniczo-dydaktycznymi, jak również utworzenia ogólnodostępnego miejsca rekreacji, czyli placu zabaw na Osiedlu Wyzwolenia w Węgierskiej Górce.

Opracowano także projekty techniczne i uzyskano pozwolenie na budowę Punktu Informacji Turystycznej i pawilonu sportowo - rekreacyjnego wraz zapleczem na potrzeby obiektu sportowego w Węgierskiej Górce. Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2017 r. należy zadanie pn. „Ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrażanie efektywności energetycznej z pozyskaniem odnawialnych źródeł energii”, w ramach którego przy 5 obiektach użyteczności publicznej instalowane są głębinowe pompy ciepła. Ponadto przygotowujemy duży program wymiany źródeł ciepła na obiektach indywidualnych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w bieżącym roku w każdej miejscowości wchodzącej w skład Gminy Węgierska Górka, zamontowano kamery monitoringu wizyjnego. W miejscowości Cięcina zamontowano dwie nowe wiaty przystankowe, w każdym sołectwie zamontowano tablice informacyjne. Wspieramy renowację zabytkowych obiektów zlokalizowanych na terenie naszej Gminy, a w szczególności XVI-wiecznego kościoła pw. Św. Katarzyny w Cięcinie oraz fortów obronnych z 1939 r.

Zmodernizowaliśmy i wyremontowaliśmy liczne drogi i mosty:

  • Sołectwo Cięcina: ul. Widokowa – ul. Pod Groń - łącznik odcinek dolny o dł. 50 mb oraz odcinek o dł. 177 mb; ul. Górska - dł. 430 mb; most jednoprzęsłowy w ciągu ul. Tęczowej; budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II od Zakładu Państwa Wolnych do ul. Spokojnej - 130 mb; ul. Fabisie - dł. 45 mb;
  • Sołectwo Cisiec:  ul. Wiklinowa - dł. 162 mb, + 80 mb; budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej DP1435S od ul. Cisowej - dł. 73 mb; ul. Doliny Boczna (do Kubiców) utwardzenie drogi w km 0+000 – 0+160, ul. Grzegorzków – utwardzenie drogi materiałem kamiennym.
    W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowano drogę gminną rolniczą Polna, a w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wyremontowano ul. Wierzbową;
  • Sołectwo Węgierska Górka: ul. Słoneczna - dł. 138,5 mb; ul. Raczyńskiego - dł. 183 mb;
  • Sołectwo Żabnica: łącznik ul. Turystyczna – ul. Zaporowa - dł. 73 mb; ul. Bory - dł. 145 mb; ul. Mostowa - dł. 45 mb; ul. Graniczna Boczna - dł. 134 mb; ul. Krzusówka.
    Ponadto we wszystkich sołectwach wykonano pozimowe oraz bieżące remonty dróg gminnych.
Udostępnij Drukuj E-mail