W bieżącym 2017 roku przeprowadzono 16 przetargów, z czego 10 to zadania inwestycyjne. Do projektów, które zostały zakończone w tym roku, można zaliczyć:

 1. „Ochronę środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Węgierska Górka” - 1 998 750 zł,
 2. „Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym” - 2 614 773,20 zł,
 3. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sołecka i ul. Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i ul. Przemysłowa w Węgierskiej Górce” - 1 245 394,98 zł,
 4. „Rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru przyrodniczego Gminy Węgierska Górka” - 201 920,44 zł,
 5. „Zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Ciśca celem zrównoważenia ruchu turystycznego” - 148 985,20 zł,
 6. „Remont mostu jednoprzęsłowego w ciągu ul. Tęczowej w sołectwie Cięcina” - 140 000 zł,
 7. „Przebudowa drogi gminnej rolniczej ul. Polna w Ciścu” - 728 006,25 zł,
 8. „Remont drogi gminnej w m. Cisiec ul. Wierzbowa” - 172 0001,80 zł,
 9. „Remont drogi w m. Cięcina ul. Górska” - 95 000,00 zł.

W sołectwach Gminy Węgierska Górka zamontowano lampy oświetleniowe na ulicach:

 • Sołectwo Cięcina: ul. Brańków, ul. Spacerowa, ul. Lipowskich, ul. Lipowskich – boczna, ul. Dębowa, ul. Barwna – ul. Dziedziców, ul. Bratków (LED);
 • Sołectwo Cisiec: ul. Cisowa – boisko, ul. Rolnicza, ul. Świerkowa, ul. Trakt Cesarski, ul. Łukowa, ul. Szkolna, ul. Sarnia (LED);
 • Sołectwo Węgierska Górka: ul. Stawowa, ul. Kamienna, ul. Zielona Górna, ul. Dziedziców boczna, ul. Nad Stawem (LED), ul. Koniory (LED), ul. Partyzantów (LED);
 • Sołectwo Żabnica: ul. Sadowa, ul. Ogrodowa, ul. Za Wodą, ul. Boracza (LED). 

Zadania z zakresu ochrony środowiska, a ściślej rzecz ujmując kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz utrzymania porządku w gminie, wykonuje „Beskid – Ekosystem” Spółka z o.o. w Cięcinie. W ramach prac przyłączeniowych realizowanych przez Spółkę do dnia 15.11.2017 r. wykonano 29 przyłączy kanalizacyjnych, a 44 budynki przyłączono do wodociągu.

Zakończono zbiórkę odpadów z terenu Gminy Węgierska Górka w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich oraz falistych. W ramach zbiórki wywieziono blisko 90 ton z 42 budynków. Całkowity koszt zbiórki wyniósł 41 504,53 zł przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z terenu naszej Gminy systematycznie znikają tony tego szkodliwego materiału. Pamiętajmy, że azbest ma ostatecznie zniknąć z naszego kraju do 31.12.2032 roku, ale im szybciej się go pozbędziemy, tym lepiej dla środowiska i naszego zdrowia!

W Gminie Węgierska Górka prowadzone są prace wycinkowe i pielęgnacyjne drzew. Do dnia 15.11.2017 r. wydano 9 decyzji na wycinkę drzew oraz przyjęto 30 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prowadzone były również postępowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko celem uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Minęły cztery lata od wejścia w życie nowej ustawy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminie. Prowadzony odbiór odpadów komunalnych na terenie naszej Gminy przebiega zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla poszczególnych sołectw, a wybrana w drodze przetargu firma: Spółka „Beskid-Ekosystem” w Cięcinie, wywiązuje się ze swoich obowiązków. Prowadzone są również postępowania egzekucyjne w administracji wobec dłużników, którzy uchylają się od regulowania swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie. Wdrażanie ustawy w Gminie Węgierska Górka przebiega sprawnie, ale nadal prowadzone są prace, aby usprawnić system.

Zdjęcie w artykule: Daniel Franek Okiem Fotoreportera

Udostępnij Drukuj E-mail