Węgierska Górka za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej niesie pomoc mieszkańcom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami. GOPS udziela znaczącej pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom bezrobotnym, samotnym, chorym, wymagającym opieki osób trzecich oraz osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi. Do końca III kwartału 2017 roku koszt wypłaconych świadczeń w różnych formach to kwota 632 615,70 zł. Formy pomocy dobierane są stosownie do potrzeb świadczeniobiorców i możliwości finansowych Ośrodka. W ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej wypłacono zasiłki celowe na leki i leczenie, na niezbędne prace remontowe, na zakup opału, odzieży, żywności, sprawowanie pogrzebu oraz inne potrzeby bytowe dla 275 rodzin.

Zasiłki stałe otrzymało 30 rodzin, zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności oraz innych przyczyn otrzymały 53 rodziny, z usług opiekuńczych skorzystało 8 samotnych i niepełnosprawnych osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi 3 rodziny. Z bezpłatnego dożywiania w szkołach i przedszkolach skorzystało 109 rodzin/248 dzieci. Ponadto GOPS poniósł koszty odpłatności za 3 osoby w domach pomocy społecznej oraz koszty utrzymania 11 dzieci w rodzinach zastępczych. Ogólnie za 3 kwartały 2017 r. pomocą finansową z ustawy o pomocy społecznej objętych było 327 rodzin. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny. Wykonują oni zadania na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, wspieranie aktywności społecznej oraz udzielanie pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej. W 2017 roku 18 rodzin objętych jest pracą z asystentami rodziny, z czego 9 rodzin zostało zobowiązanych przez Sąd do współpracy. Liczba dzieci z terenu naszej Gminy objętych pracą z asystentami to 52. Natomiast ze świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze) do końca III kwartału 2017 r. skorzystało 1029 rodzin na niebagatelną kwotę 3 630 419,00 zł, a z funduszu alimentacyjnego – 67 rodzin na kwotę 324 730,00 zł. Ze świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) skorzystało 1210 rodzin na kwotę 8 599 908,80 zł. Poza tym pomocą w formie dodatków mieszkaniowych objętych było 21 rodzin na kwotę 23 401,81 zł, a z dodatków energetycznych skorzystało 15 rodzin na kwotę 1226,85 zł. Z inicjatywy GOPS pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na podniesienie umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych bezrobotnych klientów Ośrodka w ramach projektu partnerskiego pn. „Razem w lepszą przyszłość” realizowanego w 2017 roku. W projekcie tym uczestniczyło 21 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, objętych pomocą społeczną. Realizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji zawodowej i społecznej, pozwalającej uczestnikom i ich rodzinom na poprawę sytuacji materialno - bytowej i podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. W 2017 roku Kartę Dużej Rodziny przyznano 237 rodzinom.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele policji, oświaty, służby zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pomocy społecznej. Nadrzędnym zadaniem Zespołu, jest pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej. Osoby, które podejmują działania, aby wyjść z tego problemu wymagają szerokiego wachlarza pomocy m.in. psychologicznej, prawnej, socjalnej, medycznej, a także wsparcia bliskich. W ramach działalności Zespołu w roku 2017 prowadzono 21 procedur Niebieskich Kart. GOPS Węgierska Górka w 2017 roku realizował projekt socjalny pn. „Grupa wsparcia dla ofiar przemocy, agresji i konfliktów w rodzinie”, w którym uczestniczyło 7 osób. Osoby uzależnione i współuzależnione oraz osoby dotknięte przemocą miały możliwość skorzystania z usług psychologa w ramach działającego punktu konsultacyjnego oraz z udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla kobiet.

Udostępnij Drukuj E-mail