Rolnikom prowadzącym zarówno tradycyjne gospodarstwa, jak i tym, którzy nastawili się na intensywną gospodarkę rolną pomocą w doborze odmian roślin uprawnych służy Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stacje Doświadczalne Oceny Odmian. Rola COBORU służy trzem zasadniczym celom: rejestracji odmian w Krajowym Rejestrze, ochronie prawnej odmian oraz praktyce rolniczej poprzez Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze.

Do ich zadań należy miedzy innymi:

  • Prowadzenie doświadczeń i ich dokumentowanie, zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku.
  • Koordynacja realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie.
  • Ustalanie list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
  • Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych.
  • Prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej i działalności rolniczej na areale nie zajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej

W Polsce istnieje około 100 takich stacji, a jedna z nich znajduje się w Żabnicy i jest jedną z trzech na terenie województwa śląskiego. Podlega bezpośrednio Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, a jego kierownikiem jest Pani Beata Ficoń.

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Żabnicy został powołany już w 1989 roku. Położony na wysokości 940 m n.p.m. zakład gospodaruje na gruncie o powierzchni upraw 3,10 ha, w tym płodozmian doświadczalny 0,8 ha i zajmuje się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych  na glebie o charakterze pastewnym górskim. i zajmuje się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych  na glebie o charakterze pastewnym górskim.

W dniu 9 sierpnia br. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej Panem prof. dr hab. Edwardem S. Gacek. Na spotkaniu tym omawiane zostały zasady współpracy z Gminą Węgierska Górka.

Korzyści jakie płyną z istnienia Stacji to przede wszystkim ułatwienie rolnikom trafnego doboru odmian dostosowanych do uprawy w ich warunkach gospodarowania i stosowanej technologii produkcji, a wyniki doświadczeń prowadzonych na różnych poziomach agrotechniki pozwalają dobrać odmiany do intensywnych i zrównoważonych systemów gospodarowania w rolnictwie.

Prawo europejskie zezwala, na funkcjonowanie Katalogu Odmian UE, z którego tylko część odmian zarejestrowana jest w Polsce, a o pozostałych rolnictwo pozbawione jest informacji. Po ich przetestowaniu, odmiany niezarejestrowane w Polsce, mogą znaleźć się na wojewódzkiej Liście Odmian Zalecanych, jeśli tylko wykażą się odpowiednią wysokością plonów, jakością oraz zimotrwałością. Listy te prowadzone są dla wszystkich zbóż, rzepaku ozimego i ziemniaka.

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie śląskim na rok 2018 znajduje się pod tym linkiem.

 

Udostępnij Drukuj E-mail