Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Gmina Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską Mosty u Jablunkova realizuje projekt pod nazwą „Zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Ciśca celem zrównoważenia ruchu turystycznego”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz środków własnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Założeniem projektu jest zwiększenie odwiedzalności terenów pogranicza polsko-czeskiego przy wykorzystaniu potencjału przyrodniczego Gminy Węgierska Górka, w tym realizowanie działań związanych z  rewitalizacją  ścieżki pieszej i  utworzenia przy niej miejsca odpoczynku. 

W ramach projektu wybudowana została ścieżka piesza, która zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki Soły, w znacznej mierze pokryty łąkami kośnymi, ziołoroślami i lasami łęgowymi. Realizacja inwestycji ma w sposób zdecydowany spowodować efekt kanalizowania ruchu pieszego i zmniejszenie antropopresji na siedliska przyrodnicze, przy tym wyeksponować różnorodność ekologiczną na terenie, a także poprzez usunięcie roślin inwazyjnych poprawić stan zachowania siedlisk przyrodniczych. Przy ścieżce wykonana została tablica informacyjna o charakterze edukacyjnym, przedstawiająca potencjał przyrodniczo - ekologiczny tego obszaru, który obecnie jest zagrożony ze względu na wydeptywanie przez ludzi.  Ponadto wzdłuż rzeki ciągnie się cała sieć dzikich ścieżek, które poprzez realizację projektu zostaną unormowane.

Przedsięwzięcie to bazuje na  przyrodniczych, historycznych i turystyczno-rekreacyjnych walorach terenu Węgierskiej Górki, a w szczególności nabrzeża rzeki Soły i otaczającego go kompleksu leśnego. Toteż realizacja projektu powstaje na bazie walorów naturalnych i historycznych, które chronione i udostępniane w sposób racjonalny i kontrolowany zmierzać będą do poprawy warunków przyrodniczych, turystycznych oraz wzbogacających świadomość ekologiczną osób korzystających z tych dóbr naturalnych.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu gospodarczego na trenach transgranicznych stanowiących szansę dla rozwoju obszaru, w tym dla zwiększenia poziomu zatrudnienia. Celami szczegółowymi natomiast jest  zwiększenie odpowiedzialności terenów pogranicza polsko-czeskiego, rozszerzenie kręgu potencjalnych odwiedzających i wydłużenie sezonu turystycznego  poprzez podniesienie atrakcyjności posiadanych przez Gminę Węgierska Górka obiektów dziedzictwa  przyrodniczego oraz ich wypromowanie. Poprzez dostarczenie mieszkańcom i turystom nowych, ciekawych atrakcji turystycznych (nie spotykanych w przedmiotowym obszarze realizacji),  stworzy się nowe możliwości rozwojowe dla organizacji i przedsiębiorstw, przez które nastąpi wzrost atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego. Założenia projektowe nie pokrywają się z innymi tego typu inwestycjami - funkcjonującymi na przedmiotowym pograniczu dlatego śmiało można stwierdzić , że projekt pozytywnie wpłynie na spostrzeganie regionu pogranicza polsko-czeskiego, jako nowatorskiego.

Projektowana ścieżka będzie się łączyć z już istniejącym ciągiem komunikacyjnym poprzez most na rzece Sole z równolegle przebiegającym historycznym Traktem Cesarskim, stanowiącym  niegdyś połączenie pomiędzy Krakowem a Wiedniem zwanym popularnie "Cesarką". Celem budowy ścieżki jak i zagospodarowanie tego terenu jest także zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez wzrost obszarów chronionych, a także zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarze cennym przyrodniczo. Przysłuży się to tym samym do wyeliminowania presji ruchu turystycznego na obszary i ochronę bioróżnorodności biologicznej.

Całość projektu opiewa na kwotę 49 914,85 Euro, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 29 998,82 Euro, a budżetu Państwa 1 761,99 Euro.

Poniżej galeria zdjęć:

{gallery}663{/gallery}

Udostępnij Drukuj E-mail