Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II A” nr POIS.02.03.00-00-0103/17 w ramach działaniach 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zadania realizowane są przez „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie

 

Udostępnij Drukuj E-mail