W związku z pojawiającymi się sprzecznymi informacjami dotyczącymi przyłącza wodociągowego, Gmina Węgierska Górka wyjaśnia, co następuje:

 Zgodnie z art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), przez przyłącze wodociągowe należy rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. W tym zakresie wypowiedział się również Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 22 czerwca 2017 roku, o sygn. akt: III SZP 2/16, wyjaśniając, że przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (…) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości. W piśmiennictwie podkreśla się również, że przyłącze wodociągowe nie powinno być traktowane tak samo jak przyłącze kanalizacyjne, jako przedłużenie wewnętrznych instalacji w nieruchomości (P. Bojarski, W. Radecki, J. Rotko: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu…, s. 108). Ta odwrotna perspektywa określająca kierunek sytuowania w przestrzeni przyłącza wodociągowego pozwala więc na przyjęcie, że punktem początkowym tego przyłącza jest koniec istniejącej sieci wodociągowej, a punktem końcowym wewnętrzna instalacja wodociągowa w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym, który to wodomierz stanowi ostatni (z perspektywy przyłącza i przepisów budowlanych) element „instalacji zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej” (§ 113 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)).

Jednocześnie, Gmina Węgierska Górka wskazuje, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. W powołanej poprzednim akapicie uchwale (sygn. akt: III SZP 2/16), Sąd Najwyższy przyjmuje, że art. 15 ust. 2 wymienionej ustawy rozstrzyga definitywnie o tym, kto ma pokryć koszty wybudowania przyłącza. Jak wyjaśnia Sąd Najwyższy, z art. 15 ust. 2 tej ustawy wynika jednoznacznie, że „realizację budowy przyłączy do sieci […] zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci”, co oznacza, że osoba ta ma zarówno sfinansować budowę przyłączy (na własny koszt), jak i doprowadzić do ich wybudowania (zapewnia realizację budowy przyłączy). Zdaniem Sądu, przepis art. 15 ust. 2 tej ustawy można zatem traktować jako nakładający na osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci wyłącznie obowiązek finansowego i organizacyjnego zastąpienia przedsiębiorstwa sieciowego w realizacji brakującego „odcinka sieci”, który pozwoli na doprowadzanie wody do instalacji wewnętrznej.

Więcej informacji w tym przedmiocie można uzyskać na portalu Gazeta Prawna.pl, pod odnośnikiem: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1053760,sn-przylaczenie-do-gminnych-wodociagow-i-kanalizacji.html

źródło: piotrtyrlik.pl