Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Węgierska Górka znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje; bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków od 1 września do 15 września 2020 r.

Wnioski należy składać w  siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Węgierskiej Górce / siedziba biura aktualnie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce  wejście od strony boiska ORLIK/

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2020r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony ( do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur ( wystawionych na wnioskodawcę)  za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia rozliczenia w GZEAS tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu  na jaki świadczenie to przyznano.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego:   tel. 33 8609775.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - wersja edytowalna.

źródło: wegierska-gorka.pl

Udostępnij Drukuj E-mail