W konsekwencji zmian ustawowych Gmina Węgierska Górka od dnia 1 stycznia 2021 roku przestanie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele takich nieruchomości obowiązani są do  zawarcia indywidualnej umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Właściciele ww. nieruchomości nie wnoszą już opłat na rzecz Gminy Węgierska Górka. Wszystkich wytwarzających odpady na terenie gminy obowiązuje selektywne gromadzenie i  zagospodarowanie odpadów.

W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójtowi Gminy Węgierska Górka przysługuje prawo prowadzenia kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych obowiązków w zakresie gromadzenia i zagospodarowania odpadów komunalnych. Podczas kontroli właściciele nieruchomości obowiązani są do przedłożenia uprawnionym przedstawicielom gminy kopii aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dokumentów potwierdzających wykonanie zleconej usługi np. faktur i dowodów opłat za usługę. W celu realizacji obowiązku, właściciele wyżej wymienionych nieruchomości, winni dostarczyć  do Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce: kopie umowy wraz z dowodem opłaty za usługę. Można to zrobić osobiście w budynku Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce, przy ulicy Zielonej 43,lub elektronicznie wysyłając zeskanowany dokument na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:
– nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);
– wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.).

W związku z powyższym, wszyscy przedsiębiorcy, zobowiązani są niezwłocznie do podpisania umowy za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Umowę można zawrzeć w siedzibie Spółki „Beskid-Ekosystem” w Cięcinie, ul. Graniczna 1, 34-350 Cięcina.

źródło: Piotr Tyrlik