Woda jest jednym z najważniejszych składników środowiska, w którym żyjemy. Jej zawartość w organizmie człowieka waha się od 70 do 90% i zmienia się wraz z wiekiem. Dzienne zapotrzebowanie człowieka na wodę wynosi średnio 2,5 litra. Jest więc to oczywiste, że bez wody nie ma życia. Przy tak ogromnym zapotrzebowaniu i znaczeniu wody ogromnie ważna jest jej jakość. Problemem współczesnych czasów nie jest brak wody w ogóle, lecz jest nim brak wody czystej, nadającej się do spożycia.

Dlaczego woda nie jest gotowa do spożycia zaraz po wydobyciu?

Ponieważ na jakość wody ma wpływ nie tylko środowisko naturalne, ale i liczne zanieczyszczenia, w wyniku których woda będzie zawierała niekorzystne dla zdrowia i życia człowieka substancje chemiczne, bakterie i wirusy.

 

 

Dostawa wody pitnej to obecnie duże wyzwanie, bowiem naturalne zasoby wody, z których nadawałaby się ona do spożycia, są bardzo ograniczone. „Beskid – Ekosystem” Sp. z.o.o. w Cięcinie postawił sobie za cel dostarczanie wody o najwyższej jakości, spełniającej określone normy i kryteria. Realizacja tego celu jest możliwa tylko przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii stosowanych w procesie uzdatniania wody. Dzięki uzdatnianiu wody można pozbyć się zanieczyszczeń i doprowadzić wodę do najlepszego stanu. Surowa woda zawiera liczne substancje i mikroorganizmy, które nie są widoczne gołym okiem. Substancje te usuwane są z wody w procesie uzdatniania. Uzdatnianie polega wiec na poprawie jakości wody, by spełniała ona określone normy i standardy. Proces ten jest zazwyczaj wieloetapowy i odbywa się w obiekcie zwanym Stacją Uzdatniania Wody.

 

 

Stacje Uzdatniania Wody to w pełni zautomatyzowany zespół urządzeń, powiązanych w zintegrowaną całość. Procesy technologiczne wykorzystywane w naszych urządzeniach pozwalają na osiągnięcie prawidłowych, określanych przez polskie i europejskie normy parametrów, takich jak smak, zapach, klarowność.

W Polsce normy dotyczące jakości wody pitnej ustalane są w formie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, który działa na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku ściśle określa wymagania dotyczące jakości wody pitnej.

 

 

Beskid – Ekosystem Sp z.o.o. w Cięcinie eksploatuje na terenie gminy Węgierska Górka cztery ujęcia wody i cztery Stacje Uzdatniania Wody. Należą do nich dwa ujęcia wód powierzchniowych oraz dwa ujęcia wód podziemnych. Eksploatacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody prowadzona jest na podstawie pozwoleń wodno – prawnych wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Żywcu. Pozwolenie to reguluje warunki eksploatacji ujęć wody, w tym ilości pobieranej wody.

 


 

Ujęcie wody na potoku Cięcinka w Cięcinie Górnej wraz ze stacją uzdatniania.  Ujęcie to usytuowane jest powyżej zakładów „Żywiec Zdrój”. Ujęcie to zostało wykonane w formie drenażu. Na dnie potoku znajduje się specjalny system sączków, przez który ujmowana jest woda. Sączki te zabezpieczone są płytami ażurowymi. Ujęcie wyposażone jest również w system czyszczenia sączków.

 

Ponadto ujęcie zabezpieczają dwie zapory przeciwrumoszowe, których zadaniem jest ochrona ujęcia przed zasypaniem i zamuleniem w trakcie wezbrania wody w potoku. Średniodobowy przepływ wody w tym ujęciu wynosi około 300 m3/d. Z ujęcia wody na potoku Cięcinka woda przesyłana jest rurociągiem technologicznym do Stacji Uzdatniania Wody, znajdującej się powyżej Szkoły Podstawowej w Cięcinie Górnej. 

 

Ujęcie wody na potoku Romanka w Żabnicy wraz ze stacją uzdatniania. Ujęcie to usytuowane jest przy drodze prowadzącej do przysiółka Żabnica Płone, powyżej Skałki. Podobnie jak w Cięcinie Górnej – jest to również ujęcie o charakterze drenażowym i działa także na podobnej zasadzie. Przepływ średniodobowy w tym ujęciu wynosi około 510 m3/d. Z ujęcia wody na potoku Romanka woda przesyłana jest rurociągiem technologicznym do Stacji Uzdatniania Wody, znajdującej się poniżej ośrodka „Alaska”.

Ujęcie wody przy ulicy Kościuszki w Węgierskiej Górce wraz ze stacją uzdatniania. Ujęcie to położone jest w północnej części Węgierskiej Górki, na prawym brzegu rzeki Soły. Jest to ujęcie wód podziemnych.

 

 

Woda ujmowana jest z 2 studni wierconych o głębokości ok. 12m. Woda ujmowana jest z czwartorzędowego poziomu wodonośnego związanego z osadami akumulacyjnymi rzeki Soły. Przy zastosowaniu pompy głębinowej woda przesyłana jest bezpośrednio do urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, znajdującej się w tym samym miejscu.

Ujęcie wody na Osiedlu XX- lecia RP w Węgierskiej Górce wraz ze stacją uzdatniania. Ujęcie to usytuowane jest na prawym tarasie zalewowym rzeki Soły przy ujściu potoku Żabniczka. Na ujęciu zlokalizowane są dwie studnie kopane o głębokości ok. 6,0m. Woda ujmowana jest z pokładów czwartorzędowych. Poprzez zestaw pompowy przesyłana jest bezpośrednio do urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, znajdującej się obok studni.

Uzdatnianie wody.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę jest woda powierzchniowa. Skład i jakość tych wód jest zmienny – zależy od pory roku, opadów, ukształtowania terenu i czasu kontaktu z podłożem. Jednak ze względu na zanieczyszczenia i duże wahania stężeń i toksyczności związków chemicznych – surowe wody powierzchniowe nie nadają się do spożycia. Z uwagi więc na to, że wody te narażone są na liczne zanieczyszczenia, proces uzdatniania wody ze źródeł powierzchniowych, zapewniający wysoką jej jakość, jest wieloetapowy.

Uzdatniane wody rozpoczyna się od SEDYMENTACJI. Sedymentacja to proces, który polega na usuwaniu zanieczyszczeń mechanicznych z wody na zasadzie ich grawitacyjnego opadania na dno zbiornika.

 

 

Proces sedymentacji wymaga uspokojenia i spowolnienia przepływu wody tak, by większość nierozpuszczonych części – sedymentów – takich jak muł, iły, piasek, humusy, które wcześniej pływały we wzburzonej wodzie – w sposób naturalny osiadły na dnie. Podczas sedymentacji wytrąca się z wody aż 70 % sedymentów, przez co woda staje się klarowna. Pozostała część sedymentów usuwana jest w następnym etapie uzdatniania, czyli w procesie KOAGULACJI. W procesie tym pozostałe sedymenty oraz inne nierozpuszczone części łączą się ze sobą i koagulantem, tworząc charakterystyczne kłaczki, które zostają łatwo przechwycone w następnym procesie – FILTRACJI. Filtry wypełnione są naturalnym materiałem filtracyjnym: piaskiem i żwirem o odpowiedniej granulacji w warstwach. Woda po poprzednich procesach jest już bardzo klarowna, ale zdecydowanie lepszy wygląd osiąga po poddaniu jej filtracji.

Mimo klarownego wyglądu woda wymaga dalszego oczyszczania ze związków chemicznych, bakterii i wirusów.  Usuwanie związków chemicznych następuje na kolejnym etapie uzdatniania, w którym woda przepuszczana jest przez kolejne filtry. Filtry te wypełnione są węglem aktywnym, który posiada wysokie właściwości absorpcyjne. Dzięki wykorzystaniu filtrów węglowych usuwane są z wody wszelkie środki chemiczne i naturalne barwniki. Filtry węglowe pozwalają więc na osiągnięcie wysokiej czystości wody pod względem chemicznym.

 

 

Dopiero tak oczyszczona mechanicznie woda poddawana jest końcowemu procesowi jej  uzdatniania – DEZYNFEKCJI, który usunie z wody obecne w niej bakterie i wirusy. Do dezynfekcji wody w Stacjach Uzdatniania Wody powierzchniowej Spółki „Beskid – Ekosystem” używany jest podchloryn sodu. Dzięki temu środkowi z wody usuwane są wszelkie mikroorganizmy, a pozostawienie w wodzie pewnej jego zawartości – zatrzymuje dalszy rozwój bakterii możliwy w trakcie przesyłania wody siecią wodociągową do jej odbiorców. 

Powyższe etapy uzdatniania wody realizowane są w Stacjach Uzdatniania Wody w Cięcinie Górnej i w Żabnicy. Dodatkowo na Stacji Uzdatniania Wody w Cięcinie dezynfekcja wody odbywa się także poprzez jej OZONOWANIE. Jest to proces, podczas którego nie tylko eliminowane są bakterie i wirusy, ale także poprawiają się właściwości wody, takie jak smak i zapach.

 

 

Proces uzdatniania wody pochodzącej z ujęć podziemnych jest procesem o wiele mniej skomplikowanym. Woda podziemna uzdatniana jest Stacjach Uzdatniania Wody znajdujących się w Węgierskiej Górce przy ul. Kościuszki oraz na Osiedlu XX – lecia RP.

Woda pochodząca z ujęć podziemnych jest o wiele czystsza niż woda płynąca w potokach lub rzekach, ponieważ przenikanie wód do gruntu powoduje jej samooczyszczenie. W związku z tym woda surowa pobierana z ujęć podziemnych wymaga tylko dwuetapowego procesu uzdatniania - FILTRACJI I DEZYNFEKCJI.  Pierwszym etapem jest więc filtracja, w procesie tym wykorzystuje się filtry kątowe świecowe za pomocą których usuwane są z wody nierozpuszczone zanieczyszczenia. Następnie woda poddawana jest drugiemu etapowi – dezynfekcji, w którym powoli przepływa przez dwa sterylizatory (lampy UV) usuwające z wody wszelkie mikroorganizmy, a następnie jest stabilizowana za pomocą urządzeń MIOX. Urządzenia MIOX w procesie elektrolizy wytwarzają z soli kuchennej mieszaninę utleniającą, która unieszkodliwia zawarte w wodzie bakterie i wirusy i dodatkowo zabezpiecza wodę na czas przesyłania siecią wodociągową do jej odbiorców.

Dzięki ciągłym inwestycjom w modernizacje Stacji Uzdatniania Wody smak wody dostarczanej mieszkańcom Gminy z roku na rok poprawia się i spełnia najbardziej rygorystyczne normy, a swoimi parametrami nie ustępuje wodzie dostarczanej mieszkańcom wielu miast europejskich.

W ten oto sposób firma „Beskid-Ekosystem” sp. z o. o w Cięcinie uzdatnia i dostarcza wodę.

Ewa Jeremicz

„Beskid-Ekosystem” sp. z o.o.