9 października 2018 r. Powiat Żywiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - cz. I”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 17 857 627,98 zł. Współfinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych wynosi: 13 597 764,27 zł.

Główny cel termomodernizacji to zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Realizacja projektu zmniejszy środki przeznaczane, z finansów Powiatu Żywieckiego, na energię cieplną oraz elektryczną oraz korzyści ekologiczne jak zwiększony udział produkowanej energii ze źródeł odnawialnych oraz przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Zgodnie z projektem do 2021 roku ma zostać wykonana kompleksowa termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego. 

Zaplanowane roboty budowlane obejmują: ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachów, wymianę okien zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizacje instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem instalacji solarnych, montaż instalacji fotowoltaicznych, modernizacje oświetlenia wbudowanego oraz modernizacje kotłowni lub węzłów cieplnych.

Aktualnie trwają pracę budowlane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu. Wykonawca zaczął prace termomodernizacyjne na dachu budynku. Usuwane jest stare, dziurawe i zawilgocone pokrycie z papy. Oczyszczony i wyremontowany stropodach zostanie pokryty najwyższej jakości nową Styropapą.

Równolegle toczy się postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Natomiast od I kwartału roku 2020 rozpocząć ma się termomodernizacja budynków: I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu i Starostwa Powiatowego w Żywcu.

 

źródło i zdjęcia: Powiat Żywiecki