Zarząd Powiatu w Żywcu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy została wybrana Pani Renata Czernecka. 

Pani Renata Czernecka ze Ślemienia posiada 27-letni staż pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu. Ukończyła liczne szkolenia, kursy i seminaria związane z wykonywanymi obowiązkami w Urzędzie Pracy.

Dotychczasowa Dyrektor PUP-u mgr Beata Kliś przeszła na zasłużoną emeryturę. Nowa Pani Dyrektor przejęła obowiązki od 1 maja 2018 roku.

 

 

 

Przypominamy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Celem działania PUP w Żywcu jes realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a w szczególności :

- udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukujących pracy,

- ułatwienia pracodawcom pozyskiwania pracowników,

- podejmowania działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom zwolnień pracy,

- rejestrowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji zatrudnienia i w razie braku takich propozycji,

- wypłacanie uprawnionym zasiłków,

- inicjowania i finansowania szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych i zatrudniania absolwentów,

- prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

- realizacja Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Żywieckiego.

 

Udostępnij Drukuj E-mail