Powiat Żywiecki wraz z Żylińskim samospravnym krajem realizuje transgraniczny projekt „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”.

Na terenie Powiatu Żywieckiego realizowane są prace budowlane w gminach Milówka, Rajcza i Ujsoły. Realizatorem polskiej części jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – granica państwa, przebudowę drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń oraz rozbiórkę istniejących i odbudowę obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S: w km 8+407 w miejscowości Rajcza w gminie Rajcza oraz w km 11+519 w miejscowości Ujsoły w gminie Ujsoły.

Całkowita długość przebudowanych dróg powiatowych w ramach projektu w Polsce wyniesie 8,9217 km.

W miejscach realizacji inwestycji umieszczono tablice informacyjno – pamiątkowe promujące działania i udział finansowy środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które w przypadku polskiego komponentu projektu wynosi 3.493.477,23 Euro, co stanowi 85 % wartości projektu. Całkowita wartość polskiej części projektu wynosi 4.109.973,28 Euro.

Celem bezpośrednim inwestycji jest udrożnienie kluczowej sieci drogowej regionu, poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowej sieci drogowej w regionie, a także zwiększenie intensywności ruchu transgranicznego, koncentrującego się na terenie powiatu żywieckiego.

Powiat Żywiecki realizuje prace inwestycyjne będące przedmiotem projektu „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt podejmuje wyzwanie polepszenia dostępności infrastruktury transportowej, usprawnienia połączeń pomiędzy lokalną i regionalną siecią transportową z siecią TEN-T Bałtyk – Adriatyk. W oczekiwaniu partnerów zamierzenie powinno mieć pozytywny wpływ na zakładany wzrost spójności terytorialnej regionów, wzrost konkurencyjności, transformacji ekologicznej oraz pobudzenie gospodarcze ośrodków regionalnych. Istotną kwestią jest zakładany efekt polepszenia bezpieczeństwa na drogach.

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail