Rozpoczynają się działania związane z budową transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej. Wartość dofinansowania projektu to ponad 3 mln euro. Partnerem wiodącym tego projektu jest Miasto Krásno nad Kysucou. Partnerami projektu są Gmina Rajcza, Gmina Milówka, Obec Oščadnica oraz Obec Dunajov. Zakończenie realizacji działań w projekcie zaplanowano na koniec 2018 roku. Celem projektu jest stworzenie ponad 14 km trasy rowerowej biegnącej przez gminy Dunajov, Oščadnica, Rajcza.

Na terenie ww. gmin znajdują się obszary chronione z bogatym potencjałem oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Mimo bogatego potencjału obszar ten nie jest dostatecznie wykorzystywany. Działania podejmowane w ramach projektu koncentrować się będą na budowie trasy rowerowej, przebiegającej w sposób umożliwiający jak najlepszą prezentację transgranicznego regionu oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Nowopowstałe trasy przeznaczone będą zarówno dla okolicznych mieszkańców jak i turystów. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej, tj. budowy trasy wiodącej z Krasna nad Kysucou przez dolinę Bystricką do Milówki. Partnerzy chcą nawiązać do wspomnianego projektu i wybudować połączoną okrężną trasę rowerową przez gminy Dunajov, Oščadnica i Rajcza. Na trasie znajdą się różnorodne elementy infrastruktury ruchu turystycznego, np. tablice informacyjne, wieże widokowe, szlaki, parkingi, itp. Zakłada się, że poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla zajęć rekreacyjnych oraz realizację pilotażowego Dnia Kolarstwa. Budowa trasy rowerowej przyczyni się do wzrostu liczby turystów na obszarze pogranicza objętym projektem. Głównymi grupami docelowymi projektu są mieszkańcy partnerskich gmin oraz osoby odwiedzające te tereny, które wezmą udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu i/lub będą wykorzystywać powstałą infrastrukturę w celu zapoznania się z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Realizacja projektu przyczyni się także do wzmocnienia i rozszerzenia współpracy między partnerami. Spotkania w ramach projektu stanowić będą doskonałą okazję do nawiązania szerszej współpracy gospodarczej pomiędzy gminami partnerskimi. Projekt stanowić będzie również czynnik wspierający integrację społeczną ludności z terenów, na których będzie realizowany. Jednym z ważnych założeń projektu jest dalszy rozwój współpracy transgranicznej instytucji publicznych, społecznych oraz przedsiębiorców. Efekt transgraniczny dotyczy zarówno mieszkańców jak i turystów, którzy dzięki wspólnej trasie rowerowej będą mogli traktować region jako jedną całość oraz w łatwy i przyjemny sposób przemieszczać się pomiędzy granicami poszczególnych gmin polsko-słowackich, co przyczyni się do rozwiązania transgranicznych barier.

Źródło: Gmina Rajcza

Udostępnij Drukuj E-mail