Jak spędzić wolny czas z dziećmi? Warto wybrać  się na lodowisko, aby spędzić ten czas na wesoło.

Jak stawiać pierwsze kroki na lodowisku?
"Jeżeli stawiasz na lodowisku pierwsze kroki, pewnie na początku trudno będzie Ci utrzymać równowagę. Nie zniechęcaj się jednak, wystarczy kilka treningów, by opanować tę sztukę. Wiele początkujących osób kurczowo trzyma się bandy – to błąd – jeżeli będziesz go popełniać, nauka jazdy na łyżwach zajmie Ci wieki. Postaraj się patrzeć wprost przed siebie, a nie na własne nogi. Ręce odchyl odrobinę od ciała. Jeżeli poczujesz, że tracisz równowagę, nie machaj kończynami na wszystkie strony – w ten sposób tylko zwiększysz prawdopodobieństwo upadku. Jeżeli uda Ci się utrzymać równowagę, przejdź do kolejnego kroku, czyli odepchnięcia się od podłoża. Ugnij lekko kolana, jedną nogę przesuń ślizgiem do przodu. Pomagaj sobie rękoma – powinny być one skoordynowane z całym ciałem. Naprzemiennie odpychaj się raz lewą, raz prawą łyżwą. Może na początku wyda Ci się to trudne, ale kiedy poczujesz, że tracisz równowagę, postaraj się odrobinę ugiąć kolana – upadek z takiej pozycji będzie mniej bolesny niż z pozycji stojącej."

{gallery}lodowisko{/gallery}

Cennik lodowiska i wypożyczalni w Żywcu:

1. Bilet wstępu lodowisko- normalny 5,00 zł brutto — ulgowy 3,00 zł brutto

2. Wypoży­czenie łyżew 5,00 zł brutto
3. Wypoży­czenie kasku 5,00 zł brutto
4. Wypoży­czenie chodzika-pingwinka 5,00 zł brutto
5. Ostrzenie łyżew 7,00 zł brutto

Istnieje możliwość zarezerwowania całego lodowiska, w czasie regulaminowym, dla grupy maksymalnie 60 osób w wysokości 150 zł brutto.

Regulamin korzystania z lodowiska w Żywcu:

Zarządcą Sztucznego Lodowiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu z siedzibą przy ulicy Zielona 7, 34–300 Żywiec.
Obiekt ma charakter ogólno­do­stępny.
Lodowisko czynne jest codziennie w godzinach 9:00–21:00.
Przerwa techniczna codziennie w godzinach: 14:00–15:00. Podczas przerwy na konser­wację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
Do korzy­stania z lodowiska upraw­nione są osoby posia­dające ważny bilet wstępu zakupiony w kasie lodowiska. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzy­stania z lodowiska.
Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów (zarówno dzieci jak i dorośli muszą mieć założone łyżwy).
Maksy­malnie na tafli lodowiska może przebywać 60 osób. Dyżurujący pracownik lodowiska ma prawo chwilowego wstrzy­mania wstępu na lodowisko do momentu zwolnienia miejsca.
Wejście na taflę lodowiska następuje o pełnej godzinie i trwa dla każdej tury 45 minut.
Wejście i zejście z lodowiska oznajmia pracownik lodowiska.
Za rzeczy pozosta­wione na terenie lodowiska Zarzą­dzający nie ponosi odpowie­dzial­ności.
Korzy­stanie z lodowiska przez grupy zorga­ni­zowane dzieci i młodzieży odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem opiekuna, który jest odpowie­dzialny za ich właściwe zacho­wanie i bezpie­czeństwo. Wejścia grupowe na lodowisko odbywają się tylko po uprzednim ustaleniu terminu.
Korzystać z lodowiska można tylko zgodnie z jego przezna­czeniem i funkcją.
Zalecana jest szcze­gólna ostrożność podczas jazdy.
Zarzą­dzający lodowi­skiem zaleca jazdę w kasku ochronnym.
NA LODOWISKU ZABRANIA SIĘ:
-wnoszenia i spoży­wania alkoholu na terenie całego obiektu
-siadania na bandach i barierach, przeby­wania w okolicach agregatów chłod­ni­czych
-niszczenia tafli lodu i innych urządzeń lodowiska
-palenia tytoniu
-wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurza­jących.
-wchodzenia na taflę w obuwiu „ bez łyżew”
-jazdy w kierunku przeciwnym od nakazanego ,
-urządzania wyścigów, wykony­wania skoków, gwałtownego hamowania lub innych czynności zagra­ża­jących bezpie­czeństwu pozostałych użytkowników,jazdy z dziećmi na rękach.
W CELU PORUSZANIA SIĘ, POZA TAFLĄ LODOWISKA, NA ŁYŻWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAKŁADAĆ OCHRANIACZE.
Wszelkie akty wanda­lizmu, zauważone uszko­dzenia lub niepra­wi­dło­wości należy natych­miast zgłosić pracow­nikom lodowiska.
Korzy­stanie z lodowiska odbywa się na własną odpowie­dzialność.
Każdy korzy­stający z lodowiska jest zobli­gowany do zapoznania się z niniejszym regula­minem i przestrze­gania jego zasad. Osoby niesto­sujące się do posta­nowień regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

Instrukcja wypożyczenia łyżew:
„Krok po kroku”
1 Krok: Kup bilet wstępu na lodowisko i opłać wypoży­czenie łyżew według cennika.
2 Krok: Udaj się do punktu wypoży­czalni i wypełnij: „ Pokwi­to­wanie potwier­dzające wypoży­czenie łyżew”.
3 Krok: Pokaż pracow­nikowi wypoży­czalni dokument ze zdjęciem potwier­dzający Twoją tożsamość oraz paragon za wypoży­czenie łyżew/ka­sku­/pin­gwinka-chodzika
4 Krok: Podaj rozmiar łyżew, które chcesz wypożyczyć.
5 Krok: Odbierz łyżwy i ewentu­alnie inny sprzęt, za który została uiszczona opłata.
6 Krok: Załóż łyżwy przed wejściem na taflę lodowiska i chodź w nich tylko (poza taflą) po gumowych chodnikach. W CELU PORUSZANIA SIĘ POZA TAFLĄ LODOWISKA ZAKŁADAJ OCHRANIACZE NA ŁYŻWY – BEZWZGLĘDNIE.

7 Krok: Oddaj niezwłocznie wypoży­czone łyżwy i inny sprzęt po skończonej turze jazdy i odbierz swoje wypeł­nione „ Pokwi­to­wanie potwier­dzające wypoży­czenie łyżew”.

zdjęcia i nagranie: Magdalena Sporek

 

Udostępnij Drukuj E-mail