15 października 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu. Centrum powstało w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego".

Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu utworzone zostało Zarządzeniem Nr BOB.0050.98.2018.BŚ Burmistrza Miasta Żywca z dnia 2 lipca 2018 r. w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej. Centrum działa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żywcu ul. Rynek 2.

Kadrę obsługującą Miejskie Centrum Ekologiczne stanowią pracownicy Biura ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych Urzędu Miejskiego w Żywcu.

Celem Miejskiego Centrum Ekologicznego jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

Działania Miejskiego Centrum Ekologicznego adresowane są do mieszkańców – dzieci, młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów, jak również do turystów korzystających z walorów przyrodniczych ścieżki dydaktycznej oraz Miasta Żywca.

14 października otwarto ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną współfinansowaną w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i jeziora Żywieckiego" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, która służyć ma wielu mieszkańcom i turystom.

"Rozmawiałem z mnóstwem osób. Naszym wspólnym, mieszkańców Żywca marzeniem jest to, by ścieżka z jednej strony oplotła Jezioro Żywieckiej, ale też by wydłużyć ją w stronę granic państwa w Korbielowie i Zwardoniu. Ścieżka poza charakterem rekreacyjnym, ma przede wszystkim walor edukacyjny. Położona jest w niezwykle pięknym terenie, obdarzonym przez naturę w niesamowitą bioróżnorodność, o ciekawej faunie i florze. Są na niej miejsca odpoczynku, są także tablice edukacyjne, z których naprawdę sporo można się dowiedzieć. Zapraszam Państwa do codziennego korzystania z oddanej do użytku ścieżki" - mówi burmistrz Żywca Antoni Szlagor.

 Spacery przyrodoznawcze z przewodnikiem dla seniorów

Miejsce zbiórki: plaża przy ośrodku Politechniki Krakowskiej

Terminy:
piątek (26.10.2018) od godziny 13:00
wtorek (6.11.2018) od godz. 13:00

Przebieg spaceru:

1. Powitanie uczestników na ścieżce dydaktycznej i przedstawienie najważniejszych informacji o trasie spaceru:
wskazanie obszaru geograficznego: położenie i granice obszaru,  wskazania fizjograficzne obszaru,opis warunków klimatycznych i pór roku, struktura użytkowa terenu.

2. Przejście wspólnie z przewodnikiem do miejsca, gdzie zlokalizowane są tablice edukacyjne nr 1,2,3 i przekazanie przez przewodnika najważniejszych informacji: przedstawienie górskiej panoramy widocznej ze ścieżki dydaktycznej, ukazanie piękna i walorów widocznych gór i Jeziora Żywieckiego,omówienie elementów linii brzegowej Jeziora Żywieckiego, przedstawienie i omówienie gatunków charakterystycznych dla obszaru zajęć siedliska ptaków zamieszkujących tu stale i czasowo, wędrujących przedstawienie i omówienie gatunków charakterystycznych dla obszaru zajęć owadów, w tym owadów zamieszkujących skupiska wodne omówienie roślinności występującej na brzegach Jeziora Żywieckiego z uwzględnieniem warunków rozwoju roślinności podczas suszy.

3. Przejście wspólnie z przewodnikiem do miejsca, gdzie zlokalizowana jest tablica edukacyjna nr 4 i przekazanie przez przewodnika najważniejszych informacji: przedstawienie roślinności leśnej oraz drzewostanu Doliny Koszarawy, rzeki Soły i Jeziora Żywieckiego z uwzględnianiem ich znaczenia i funkcji w ekosystemie oraz jako siedliska o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (lasy gradowe, lasy łęgowe)

4.Przejście wspólnie z przewodnikiem do miejsca, gdzie zlokalizowane są tablice edukacyjne nr 5 i nr 6 oraz przekazanie przez przewodnika najważniejszych informacji: przedstawienie i omówienie gatunków charakterystycznych dla obszaru zajęć płazów i gadów, i innych zwierząt regionu

5. Powrót do miejsca rozpoczęcia spaceru i omówienie przez przewodnika mijanej po drodze roślinności i koryta rzecznego, przedstawienie ciekawostek przyrodniczych i zagadek.

6.Pożegnanie z uczestnikami spaceru i zachęcenie do korzystania z oferty edukacyjnej Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu.

.
Międzypokoleniowe zajęcia ruchowe na ścieżce dydaktycznej

Miejsce zbiórki: kładka prowadząca do Amfiteatru pod Grojcem


27-10-2018 (sobota) od godziny 15:30

 .

Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczestników na ścieżce dydaktycznej Doliny Koszarawy i przedstawienie najważniejszych informacji o trasie i rodzaju zajęć.

2. Rozgrzewka ogólnorozwojowa– obejmuje zestaw ćwiczeń przygotowujących organizm uczestników do wysiłku, pomiaru własnego tętna i określenia obciążenia treningowego:dla dzieci i rodzin zabawy i gry skoczne, a  dla seniorów ćwiczenia ruchowe wspomagające ruch całego ciała dostosowane do możliwości uczestników,

3. Przemarsz, bieg do miejsca, gdzie zlokalizowane są tablice edukacyjne  dla dzieci i rodzin – ćwiczenia kształtujące prawidłową technikę kroku biegowego; marszobieg z elementami joggingu w zależności od możliwości uczestników,
dla seniorów - ćwiczenia kształtujące prawidłową technikę kroku biegowego, marszobieg, chód,

4. Zajęcia w obrębie placyku z tablicami edukacyjnymi – zestaw ćwiczeń wzmacniających i koordynujących postawę ruchową uczestników – mięśnie grzbiety i pośladkowe, ćwiczenia oddechowe dla dzieci i rodzin oraz seniorów – zabawy stymulujące prawidłową postawę,

5. Przemarsz, bieg do miejsca, gdzie zlokalizowane są tablice edukacyjne dla dzieci i rodzin – ćwiczenia kształtujące prawidłową technikę kroku biegowego; marszobieg z elementami nordic walking w zależności od możliwości uczestników, dla seniorów - ćwiczenia kształtujące prawidłową technikę kroku biegowego; z elementami nordic walking w zależności od możliwości uczestników,

6. Zajęcia w obrębie umiejscowienia tablic edukacyjnych – zestaw ćwiczeń rozciągających i oddechowych dla dzieci i rodzin – zestaw ćwiczeń i zabaw uspokajających i rozluźniających, kształtujących prawidłowe oddychanie dobrany do grupy i możliwości uczestników, dla seniorów - zestaw ćwiczeń uspokajających i rozluźniających, kształtujących prawidłowe oddychanie dobrany do grupy i możliwości uczestników.
7. Powrót do miejsca rozpoczęcia zajęć, omówienie przez instruktora walorów zdrowego trybu życia i optymalnej częstotliwości aktywności ruchowej dla osób w każdym wieku oraz omówienie możliwości realizacji zajęć.

8. Pożegnanie z uczestnikami zajęć i zachęcenie do korzystania ścieżki dydaktycznej w zakresie aktywności ruchowej oraz do korzystania z oferty edukacyjnej Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu.

 

Rodzinna gra terenowa TROPICIELE NATURY

MIEJSCE ZBIÓRKI:
Zbiórka uczestników gry przy kładce prowadzącej do Amfiteatru pod Grojcem, zakończenie – na plaży przy Ośrodku Politechniki Krakowskiej.

27.10.2018 od godziny 10:00 do 15:00
28.10.2018 od godziny 10:00 do 15:00

Zabierz ze sobą rodzinę i przyjaciół. Wspólnie przeżyjcie przygodę, poznajcie faunę i florę Doliny Koszarawy, Soły i Jeziora Żywieckiego, wykonujcie zadania, zbierajcie punkty i wygrywajcie nagrody!

Wyrusz śladami tropiciela natury, zdobądź odznakę przyrodnika, poznaj bliżej otaczającą nas naturę, poznaj zwierzęta i ptaki żyjące w sąsiedztwie,naucz się rozpoznawać rośliny i drzewa.

Gra terenowa ‘Tropiciele natury” to atrakcja przeznaczona dla uczestników w każdym wieku: zarówno dzieci i młodzieży, jak też rodzin z dziećmi oraz seniorów. W grze można uczestniczyć poruszając dla pieszo bądź rowerem, ale nawet wózkiem dziecięcym. Liczba osób w zespole – minimum 3 uczestników.

Gra podzielona jest na cztery niezależne rundy, każda w innym terminie i o nieco innej tematyce, zawsze jednak dotyczącej roślin i zwierząt w dolinie Koszarawy, Soły i nad Jeziorem Żywieckim.

Uczestnicy gry rejestrują się do godz. 9.30, a następnie rozpoczynają grę o wyznaczonej godzinie. Na kolejnych stanowiskach uczestnicy rozwiązują zadania logiczne i sprawnościowe, uzyskując odpowiednią liczbę punktów, wynikającą z regulaminu gry. Podsumowanie gry i rozdanie nagród planowane jest o godz. 15.15, na plaży przy Ośrodku Politechniki Krakowskiej.

 

zdjęcia: Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu, Wodpol

źródło: Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu

 

Udostępnij Drukuj E-mail